华严经发音网

《大方广佛华严经注音》37

编辑:旭彬 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》37

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? sì

十地品第二十六之四

pú sà jì w?n zhū shang hang qí x?n huün xǐ yǔ miào huü

菩萨既闻诸胜行,其心欢喜雨妙华,

fàng jìng guüng míng sàn bǎo zhū g?ng yǎng rú lái chyng shàn shuō

放净光明散宝珠,供养如来称善说。

bǎi qiüntiünzh?ng jiy x?n qìng g?ng zài kōngzhōng sàn zh?ng bǎo

百千天众皆欣庆,共在空中散众宝,

huü mán y?ng lu? jí chuáng fün bǎo gài tú xiüngxiáng?ng f?

华鬘璎珞及 幢 幡,宝盖涂香咸供佛。

zì zài tiün wáng bìng juàn shǔ x?n shyng huün xǐ zhù kōng zhōng

自在天王并眷属,心生欢喜住空中,

sàn bǎo ch?ng yún chí g?ng yǎng zàn yán f? zǐ kuài xuün shuō

散宝成云持供养,赞言佛子快宣说。

wú liàng tiün nǚ kōng zhōng zhù g?ng yǐ yua y?n gy zàn f?

无量天女空中住,共以乐音歌赞佛,

y?n zhōng x? zu? rú shì yán f ó y ǔ néng c h ú f á n n ǎ o bìng

音中悉作如是言:佛语能除烦恼病。

fǎ xìng btn jì wú zhū xiàng y?u rú xū kōng bù fyn bi?

法性本寂无诸相,犹如虚空不分别,

chüo zhū qǔ zhu? ju? yán dào zhyn shí píng dtng cháng q?ng jìng

超诸取著绝言道,真实平等常清净。

ru? n?ng tōng dá zhū fǎ xìng yú yǒu yú wú x?n bù d?ng

若能通达诸法性,于有于无心不动,

w?i yù jiù shì qín xiū xíng cǐ f? kǒu shyng zhyn f? zǐ

为欲救世勤修行,此佛口生真佛子。

bù qǔ zh?ng xiàng ?r xíng sh? btn ju? zhū a jiün chí jia

不取众 相而行施,本绝诸恶坚持戒,

xia fǎ wú hài cháng kün rtn zh? fǎ xìng lí jù j?ng jìn

解法无害常堪忍,知法性离具精进,

yǐ jìn fán nǎo rù zhū chán shàn dá xìng kōng fyn bi? fǎ

已尽烦恼入诸禅,善达性空分别法,

jù zú zhì lì n?ng b? jì mia chú zh?ng a chyng dà shì

具足智力能博济,灭除众恶称大士。

rú shì miào y?n qiün wàn zhǒng zàn yǐ m? rán zhün yǎng f?

如是妙音千万种,赞已默然瞻仰佛,

xia tuō yua yǔ j?n güng zàng yǐ h? hang xiàng rù h?u dì

解脱月语金刚藏,以何行相入后地。

tr shí j?n güngzàng pú sà gào xia tuō yua pú sà yán f? zǐ pú sà m? hy sà yǐ jù zú dì wǔ dì

尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨已具足第五地,

yù rù dì liù xiànqián dì düngguün chá shí píngdtng fǎ h? dtng w?i shí suǒ wai yí qia fǎ wú xiàng gù píng

欲入第六现前地,当观察十平等法。何等为十?所谓:一切法无相故平

dtng wú tǐ gù píngdtng wú shyng gù píngdtng wú mia gù píngdtng btn lái q?ngjìng gù píngdtng wú xì lùn

等,无体故平等,无生故平等,无灭故平等,本来清净故平等,无戏论

gù píngdtng wú qǔ sht gù píngdtng jì jìng gù píngdtng rú huàn rú mang rú yǐng rú xiǎng rú shuǐ

故平等,无取舍故平等,寂静故平等,如幻、如梦、如影、如响、如水

zhōng yua rú jìngzhōngxiàng rú yàn rú huà gù píngdtng yǒu wú bù ar gù píngdtng pú sà rú shì guün

中月、如镜中 像、如焰、如化、故平等,有无不二故平等。菩萨如是观

yí qia fǎ zì xìngq?ngjìng suí shùn wú w?i d? rù dì liù xiànqián dì d? míng lì suí shùn rtn wai d? wú shyng

一切法自性清净,随顺无违,得入第六现前地,得明利随顺忍,未得无生

fǎ rtn

法忍。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà rú shì guün yǐ fù yǐ dà byi w?i shǒu dà byi zyngshàng dà byi mǎn

佛子!此菩萨摩诃萨如是观已,复以大悲为首,大悲增上,大悲满

zú guün shì jiünshyng mia zu? shì niàn shì jiünsh?ushyng jiy y?u zhu? wǒ ru? lí cǐ zhu? z? wú shyng chù

足,观世间生灭,作是念:世间受生皆由著我,若离此著,则无生处。

fù zu? shì niàn fán fū wú zhì zhí zhu? yú wǒ cháng qiú yǒu wú bù zhang s? w?i qǐ yú wàngxíng xíng

复作是念:凡夫无智,执著于我,常求有无,不正思惟。起于妄行,行

yú xi? dào zuì xíng fú xíng bù d?ngxíng j? jí zyngzhǎng yú zhū xíngzhōng zhí x?n zhǒng zi yǒu l?u yǒu qǔ

于邪道,罪行福行不动行,积集增长,于诸行中植心种子,有漏有取,

fù qǐ h?u yǒu shyng jí lǎo sǐ suǒ wai ya w?i tián shí w?i zh?ng wú míng àn fù ài shuǐ w?i rùn

复起后有、生及老死。所谓:业为田,识为种,无明暗覆,爱水为润,

wǒ màn gài guàn jiànwǎngzyngzhǎng shyngmíng sa yá míng sa zyngzhǎng shyng wǔ gyn zhū gyn xiüng duì shyng chù

我慢溉灌,见网增长。生名色芽,名色增长,生五根,诸根相对生触,

chù duì shyngsh?u sh?u h?u x? qiú shyng ài ài zyngzhǎngshyng qǔ qǔ zyngzhǎngshyng yǒu yǒu shyng yǐ yú zhū

触对生受,受后希求生爱,爱增长 生取,取增长 生有。有生已,于诸

qù zhōng qǐ wǔ yùn shynmíng shyng shyng yǐ shuüibiàn w?i lǎo zhōng m? w?i sǐ yú lǎo sǐ shí shyng zhū ra

趣中起五蕴身名;生,生已衰变为老,终殁为死。于老死时,生诸热

nǎo y?n ra nǎo gù yōu ch?u byi tàn zh?ng kǔ jiy jí cǐ y?n yuán gù jí wú yǒu jí zht ran yùn ?r

恼;因热恼故,忧愁悲叹,众苦皆集,此因缘故,集无有集者,任运而

mia yì wú mia zht pú sà rú shì suí shùnguün chá yuán qǐ zh? xiàng

灭亦无灭者。菩萨如是随顺观察缘起之相。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà fù zu? shì niàn yú dì y? yì dì bù liǎo gù míng wú míng suǒ zu? ya

佛子!此菩萨摩诃萨复作是念:于第一义谛不了故名:无明,所作业

guǒ shì xíng xíng y? zhǐ chū x?n shì shí yǔ shí g?ngshyng sì qǔ yùn w?i míng sa míng sa zyngzhǎng w?i liù chù

果是行,行依止初心是识,与识共生四取蕴为名色,名色增长为六处,

gyn jìng shí sün shì h? h? shì chù chù g?ngshyng yǒu sh?u yú sh?u rǎn zhu? shì ài ài zyngzhǎng shì qǔ

根、境、识三事和合是触,触共生有受,于受染著是爱,爱增长是取,

qǔ suǒ qǐ yǒu l?u ya w?i yǒu c?ng ya qǐ yùn w?i shyng yùn shú w?i lǎo yùn huài w?i sǐ sǐ shí lí bi?

取所起有漏业为有,从业起蕴为生,蕴熟为老,蕴坏为死;死时离别,

yú mí tün liàn x?n xiōng fán man w?i ch?u tì sì z? jiy w?i tàn zài wǔ gyn w?i kǔ zài yì dì w?i yōu

愚迷贪恋。心胸烦闷为愁,涕泗咨嗟为叹,在五根为苦,在意地为忧,

yōu kǔ zhuǎn duō w?i nǎo rú shì dàn yǒu kǔ shù zyngzhǎng wú wǒ wú wǒ suǒ wú zu? wú sh?u zht fù zu? shì

忧苦转多为恼,如是但有苦树增长,无我无我所,无作无受者。复作是

niàn ru? yǒu zu? zht z? yǒu zu? shì ru? wú zu? zht yì wú zu? shì dì y? yì zhōng jù bù kt d?

念:若有作者,则有作事,若无作者,亦无作事;第一义中俱不可得。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà fù zu? shì niàn sün jia suǒ yǒu w?i shì yì x?n rú lái yú cǐ fyn bi? yǎn shuō

佛子!此菩萨摩诃萨复作是念:三界所有,唯是一心,如来于此分别演说。

shí ar yǒu zh? jiy y? yì x?n rú shì ?r lì h? yǐ gù suí shì tün yù yǔ x?n g?ngshyng x?n shì shí

十二有支,皆依一心,如是而立。何以故?随事贪欲与心共生,心是识,

shì shì hang yú hang mí hu? shì wú míng yǔ wú míng jí x?n g?ngshyng shì míng sa míng sa zyngzhǎng shì liù chù

事是行,于行迷惑是无明,与无明及心共生是名色,名色增长是六处,

liù chù sün fan h? w?i chù chù g?ngshyng shì sh?u sh?u wú yàn zú shì ài ài sha bù sht shì qǔ bǐ zhū yǒu

六处三分合为触,触共生是受,受无厌足是爱,爱摄不舍是取,彼诸有

zh? shyng shì yǒu yǒu suǒ qǐ míngshyng shyng shú w?i lǎo lǎo huài w?i sǐ

支生是有,有所起名生,生熟为老,老坏为死。

f? zǐ cǐ zhōng wú míng yǒu ar zhǒng ya y? lìngzh?ngshyng mí yú suǒ yuán ar yǔ hang zu? shyng qǐ y?n

佛子!此中无明有二种业,一令众 生迷于所缘,二与行作生起因。

hang yì yǒu ar zhǒng ya y? n?ngshyng wai lái bào ar yǔ shí zu? shyng qǐ y?n shí yì yǒu ar zhǒng ya y? lìng

行亦有二种业,一能生未来报,二与识作生起因。识亦有二种业,一令

zhū yǒu xiüng xù ar yǔ míng sa zu? shyng qǐ y?n míng sa yì yǒu ar zhǒng ya y? hù xiüng zhù ch?ng ar yǔ

诸有相续,二与名色作生起因。名色亦有二种业,一互相助成,二与

liù chù zu? shyng qǐ y?n liù chù yì yǒu ar zhǒng ya y? ga qǔ zì jìng jia ar yǔ chù zu? shyng qǐ y?n chù

六处作生起因。六处亦有二种业,一各取自境界,二与触作生起因。触

yì yǒu ar zhǒng ya y? n?ng chù suǒ yuán ar yǔ sh?u zu? shyng qǐ y?n sh?u yì yǒu ar zhǒng ya y? n?nglǐngsh?u

亦有二种业,一能触所缘,二与受作生起因。受亦有二种业,一能领受

ài zyngdtng shì ar yǔ ài zu? shyng qǐ y?n ài yì yǒu ar zhǒng ya y? rǎn zhu? kt ài shì ar yǔ qǔ zu?

爱憎等事,二与爱作生起因。爱亦有二种业,一染著可爱事,二与取作

shyng qǐ y?n qǔ yì yǒu ar zhǒng ya y? lìng zhū fán nǎo xiüng xù ar yǔ yǒu zu? shyng qǐ y?n yǒu yì yǒu ar

生起因。取亦有二种业,一令诸烦恼相续,二与有作生起因。有亦有二

zh?ng ya y? n?nglìng yú yú qù zhōngshyng ar yǔ shyng zu? shyng qǐ y?n shyng yì yǒu ar zhǒng ya y? n?ng qǐ

种业,一能令于余趣中 生,二与生作生起因。生亦有二种业,一能起

zhū yùn ar yǔ lǎo zu? shyng qǐ y?n lǎo yì yǒu ar zhǒng ya y? lìng zhū gyn biàn yì ar yǔ sǐ zu? shyng qǐ

诸蕴,二与老作生起因。老亦有二种业,一令诸根变异,二与死作生起

y?n sǐ yì yǒu ar zhǒng ya y? n?nghuài zhū hang ar bù ju? zh? gù xiüng xù bù ju?

因。死亦有二种业,一能坏诸行,二不觉知故相续不绝。

f? zǐ cǐ zhōng wú míngyuánhang nǎi zhì shyngyuán lǎo sǐ zht y?u wú míng nǎi zhì shyng w?i yuán lìnghang nǎi

佛子!此中无明缘行乃至生缘老死者,由无明乃至生为缘,令行乃

zhì lǎo sǐ bú duàn zhù ch?ng gù wú míng mia z? hang mia nǎi zhì shyng mia z? lǎo sǐ mia zht y?u wú míng nǎi

至老死不断助成故。无明灭则行灭,乃至生灭,则老死灭者,由无明乃

zhì shyng bù w?i yuán lìng zhū hang nǎi zhì lǎo sǐ duàn mia bù zhù ch?ng gù f? zǐ cǐ zhōng wú míng ài qǔ

至生不为缘,令诸行乃至老死,断灭不助成故。佛子!此中无明,爱取

bú duàn shì fán nǎo dào hang yǒu bú duàn shì ya dào yú fyn bú duàn shì kǔ dào qián h?u jì fyn bi? mia sün dào duàn

不断是烦恼道,行有不断是业道;余分不断是苦道;前后际分别灭三道断,

rú shì sün dào lí wǒ wǒ suǒ dàn yǒu shyng mia y?u rú shù lú fù cì wú míngyuánhang zht shì guün gu?

如是三道离我我所,但有生灭,犹如束芦。复次,无明缘行者,是观过

qù shí nǎi zhì sh?u shì guünxiàn zài ài nǎi zhì yǒu shì guün wai lái yú shì yǐ h?u zhǎnzhuǎnxiüng xù

去,识乃至受;是观现在,爱乃至有;是观未来,于是以后展转 相续;

wú míng mia hang mia zht shì guün dài duàn fù cì shí ar yǒu zh? míng w?i sün kǔ cǐ zhōng wú míng

无明灭行灭者,是观待断。复次,十二有支,名为:三苦,此中无明,

hang nǎi zhì liù chù shì hang kǔ chù sh?u shì kǔ kǔ yú shì huài kǔ wú míng mia hang mia zht shì sün kǔ duàn

行乃至六处,是行苦,触受是苦苦;余是坏苦;无明灭行灭者,是三苦断。

fù cì wú míngyuánhang zht wú míng y?n yuánn?ngshyng zhū hang wú míng mia hang mia zht yǐ wú wú míng zhū

复次,无明缘行者,无明因缘能生诸行;无明灭行灭者,以无无明,诸

hang yì wú yú yì rú shì y?u wú míngyuánhang zht shì shyng xì fù wú míng mia hang mia zht shì mia xì

行亦无,余亦如是。又无明缘行者,是生系缚;无明灭行灭者,是灭系

fù yú yì rú shì y?u wú míngyuánhang zht shì suí shùn wú suǒ yǒu guün wú míng mia hang mia zht shì suí shùn

缚。余亦如是。又无明缘行者,是随顺无所有观,无明灭行灭者,是随顺

jìn mia guün yú yì rú shì

尽灭观,余亦如是。

f? zǐ pú sà m? hy sà rú shì shí zhǒng nì shùnguün zhū yuán qǐ suǒ wai yǒu zh? xiüng xù gù yì

佛子!菩萨摩诃萨如是十种逆顺观诸缘起,所谓:有支相续故,一

x?n suǒ sha gù zì ya chü bi? gù bù xiüng sht lí gù sün dào bú duàn gù guün gu? qù xiàn zài wai lái gù

心所摄故,自业差别故,不相舍离故,三道不断故,观过去现在未来故,

sün kǔ jù jí gù y?n yuánshyng mia gù shyng mia xì fù gù wú suǒ yǒu jìn guün gù f? zǐ pú sà m?

三苦聚集故,因缘生灭故,生灭系缚故,无所有尽观故。佛子!菩萨摩

hy sà yǐ rú shì shí zhǒngxiàngguün zhū yuán qǐ zh? wú wǒ wú r?n wú sh?umìng zì xìngkōng wú zu? zht

诃萨以如是十种 相观诸缘起,知无我、无人,无寿命自性空,无作者、

wú sh?u zht jí d? k?ng xia tuō m?n xiàn zài qián guün zhū yǒu zh? jiy zì xìng mia bì jìng xia tuō wú yǒu shǎo fǎ

无受者,即得空解脱门现在前。观诸有支皆自性灭,毕竟解脱,无有少法

xiàngshyng jí shí d? wú xiàng xia tuō m?n xiàn zài qián rú shì rù kōng wú xiàng yǐ wú yǒu yuàn qiú w?i chú dà

相 生,即时得无相解脱门现在前。如是入空无相已,无有愿求,唯除大

byi w?i shǒu jiào huà zh?ngshyng jí shí d? wú yuàn xia tuō m?n xiàn zài qián pú sà rú shì xiū sün xia tuō m?n

悲为首,教化众 生,即时得无愿解脱门现在前。菩萨如是修三解脱门,

lí bǐ wǒ xiǎng lí zu? zht sh?u zht xiǎng lí yǒu wú xiǎng

离彼我想,离作者、受者想,离有无想。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà dà byi zhuǎnzyng j?ng qín xiū xí w?i wai mǎn pú tí fan fǎ lìngyuán mǎn

佛子!此菩萨摩诃萨大悲转增,精勤修习,为未满菩提分法令圆满

gù zu? shì niàn yí qia yǒu w?i yǒu h? h? z? zhuǎn wú h? h? z? bù zhuǎn yuán jí z? zhuǎn yuán bù

故,作是念:一切有为,有和合则转,无和合则不转;缘集则转,缘不

jí z? bù zhuǎn wǒ rú shì zh? yǒu w?i fǎ duō zhū gu? huàn düngduàn cǐ h? h? y?n yuán rán w?i ch?ng jiù zh?ngshyng

集则不转。我如是知有为法多诸过患,当断此和合因缘,然为成就众 生

gù yì bù bì jìng mia yú zhū hang f? zǐ pú sà rú shì guün chá yǒu w?i duō zhū gu? a wú yǒu zì xìng

故,亦不毕竟灭于诸行。佛子!菩萨如是观察有为多诸过恶,无有自性,

bù shyng bù mia ?r h?ng qǐ dà byi bù sht zh?ngshyng jí d? bō ru? bō lu? mì xiànqián míng wú zhàng ài

不生不灭,而恒起大悲,不舍众 生,即得般若波罗蜜现前,名:无障碍

zhì guüngmíng ch?ng jiù rú shì zhì guüngmíng yǐ su? xiū xí pú tí fan y?n yuán ?r bù zhù yǒu w?i zhōng su? guün yǒu

智光明。成就如是智光明已,虽修习菩提分因缘而不住有为中;虽观有

w?i fǎ zì xìng jì mia yì bù zhù jì mia zhōng yǐ pú tí fan fǎ wai yuán mǎn gù

为法自性寂灭,亦不住寂灭中;以菩提分法未圆满故。

f? zǐ pú sà zhù cǐ xiànqián dì d? rù kōng sün mai zì xìngkōng sün mai dì y? yì kōng sün mai

佛子!菩萨住此现前地,得入空三昧、自性空三昧、第一义空三昧、

dì y? kōng sün mai dà kōng sün mai h? kōng sün mai qǐ kōng sün mai rú shí bù fyn bi? kōng sün mai bù sht

第一空三昧、大空三昧、合空三昧、起空三昧、如实不分别空三昧、不舍

lí kōng sün mai lí bù lí kōng sün mai cǐ pú sà d? rú shì shí kōng sün mai m?n w?i shǒu bǎi qiünkōng sün mai jiy

离空三昧、离不离空三昧、此菩萨得如是十空三昧门为首,百千空三昧皆

x? xiànqián rú shì shí wú xiàng shí wú yuàn sün mai m?n w?i shǒu bǎi qiün wú xiàng wú yuàn sün mai m?n jiy x?

悉现前。如是十无相、十无愿三昧门为首,百千无相无愿三昧门,皆悉

xiànqián f? zǐ pú sà zhù cǐ xiànqián dì fù gang xiū xí mǎn zú bù kt huài x?n ju? dìng x?n chúnshàn x?n

现前。佛子!菩萨住此现前地,复更修习满足不可坏心、决定心、纯善心、

shanshyn x?n bù tuì zhuǎn x?n bù xiū x? x?n guǎng dà x?n wú biün x?n qiú zhì x?n füngbiàn huì xiüngyìng

甚深心、不退转心、不休息心、广大心、无边心、求智心、方便慧相应

x?n jiy x? yuán mǎn f? zǐ pú sà yǐ cǐ shí x?n shùn f? pú tí bù jù yì lùn rù zhū zhì dì lí ar

心,皆悉圆满。佛子!菩萨以此十心顺佛菩提不惧异论,入诸智地,离二

chang dào qù yú f? zhì zhū fán nǎo m? wú n?ng jǔ huài zhù yú pú sà zhì huì guüngmíng yú kōng wú xiàng wú

乘道,趣于佛智,诸烦恼魔无能沮坏,住于菩萨智慧光明,于空无相无

yuàn fǎ zhōng jiy shàn xiū xí füngbiàn zhì huì h?ngg?ngxiüngyìng pú tí fyn fǎ chángxíng bù sht f? zǐ pú sà

愿法中皆善修习,方便智慧恒共相应,菩提分法常行不舍。佛子!菩萨

zhù cǐ xiànqián dì zhōng d? bō rt bō lu? mì hangzyngshàng d? dì sün míng lì shùn rtn yǐ yú zhū fǎ rú

住此现前地中,得般若波罗蜜行增上,得第三明利顺忍,以于诸法如,

shí xiàng suí shùn wú w?i gù

实相,随顺无违故。

f? zǐ pú sà zhù cǐ xiànqián dì yǐ yǐ yuàn lì gù d? jiàn duō f? suǒ wai jiàn duō bǎi f?

佛子!菩萨住此现前地已,以愿力故,得见多佛。所谓:见多百佛,

nǎi zhì jiàn duō bǎi qiün yì nu? yú tuō f? x? yǐ guǎng dà x?n shyn x?n g?ngyǎnggōngjìng zūn zh?ng zàn tàn y? fu

乃至见多百千亿那由他佛,悉以广大心深心供养恭敬,尊重赞叹,衣服、

yǐn shí w? jù tüng yào yí qia z? shyng x? yǐ fang sh? yì yǐ g?ngyǎng yí qia zh?ngsyng yǐ cǐ shàn gyn

饮食、卧具、汤药、一切资生悉以奉施。亦以供养一切众僧,以此善根

huí xiàng ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí yú zhū f? suǒ gōngjìngt?ng fǎ w?n yǐ sh?u chí d? rú shí sün mai

回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所恭敬听法,闻已受持,得如实三昧

zhì huì guüngmíng suí shùn xiū xíng yì chí bù sht y?u d? zhū f? shanshyn fǎ zàng j?ng yú bǎi ji? j?ng yú

智慧光明,随顺修行,忆持不舍。又得诸佛甚深法藏,经于百劫,经于

qiün ji? nǎi zhì wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? suǒ yǒu shàn gyn zhuǎngangmíngjìng pì rú zhyn j?n yǐ pí

千劫,乃至无量百千亿那由他劫,所有善根转更明净。譬如真金,以毗

liú lí bǎo shǔ shǔ m? yíng zhuǎngangmíngjìng cǐ dì pú sà suǒ yǒu shàn gyn yì fù rú shì yǐ füngbiàn huì

琉璃宝数数磨莹,转更明净。此地菩萨所有善根亦复如是,以方便慧,

suí zhú guün chá zhuǎngangmíngjìng zhuǎn fù jì mia wú n?ngyìng bì pì rú yua guüngzhàozh?ngshyngshyn lìng

随逐观察,转更明净,转复寂灭,无能映蔽。譬如月光照众 生身,令

d? q?ngliáng sì zh?ngfyng lún suǒ bù n?nghuài cǐ dì pú sà suǒ yǒu shàn gyn yì fù rú shì n?ng mia wú liàng bǎi

得清凉,四种风轮所不能坏。此地菩萨所有善根亦复如是,能灭无量百

qiün yì nu? yú tuō zh?ngshyng fán nǎo chì huǒ sì zhǒng m? dào suǒ bù n?nghuài cǐ pú sà shí bō lu? mì zhōng

千亿那由他众 生烦恼炽火,四种魔道所不能坏。此菩萨,十波罗蜜中,

bō rt bō lu? mì piün duō yú fyi bù xiū dàn suí lì suí fan

般若波罗蜜偏多;余非不修,但随力随分。

f? zǐ shì míng l?a shuō pú sà m? hy sà dì liù xiànqián dì pú sà zhù cǐ dì duō zu? shàn huà tiün

佛子!是名略说:菩萨摩诃萨第六现前地。菩萨住此地,多作善化天

wáng suǒ zu? zì zài yí qia shyng w?n suǒ yǒu wan nàn wú n?ng tuì qū n?nglìngzh?ngshyng chú mia wǒ màn shyn rù

王;所作自在,一切声闻所有问难无能退屈。能令众 生除灭我慢,深入

yuán qǐ bù sh? ài yǔ lì hangt?ng shì rú shì yí qia zhū suǒ zu? ya jiy bù lí niàn f? nǎi zhì bù lí niàn

缘起,布施爱语利行同事。如是,一切诸所作业皆不离念佛,乃至不离念

jù zú yí qia zhǒng yí qia zhì zhì fù zu? shì niàn wǒ düng yú yí qia zh?ngshyngzhōng w?i shǒu w?i shang

具足一切种,一切智智。复作是念:我当于一切众 生 中为首,为胜,

nǎi zhì w?i yí qia zhì zhì y? zhǐ zht cǐ pú sà rt qín xíngj?ng jìn yú y? niànqǐng d? bǎi qiün yì sün mai nǎi

乃至为一切智智依止者。此菩萨若勤行精进,于一念顷得百千亿三昧,乃

zhì shì xiàn bǎi qiün yì pú sà yǐ w?i juàn shǔ ru? yǐ yuàn lì zì zài shì xiàn gu? yú cǐ shù nǎi zhì bǎi qiün yì

至示现百千亿菩萨以为眷属。若以愿力自在示现,过于此数,乃至百千亿

nu? yú tuō ji? bù n?ng shù zh?

那由他劫不能数知。

tr shíj?n güngzàng pú sà yù ch?ngxuün qí yì?r shuōs?ng yuy

尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

pú sà yuán mǎn wǔ dì yǐguün fǎ wú xiàng yì wú xìng

菩萨圆满五地已,观法无相亦无性,

wú shyng wú ch?ng btn q?ng jìngwú yǒu xì lùn wú qǔ sht

无生无成本清净,无有戏论无取舍。

tǐ xiàng jì mia rú huàn dtngyǒu wú bù ar lí fyn bi?

体相寂灭如幻等,有无不二离分别,

suí shùn fǎ xìng rú shì guüncǐ zhì d? ch?ng rù liù dì

随顺法性如是观,此智得成入六地。

míng lì shùn rtn zhì jù zúguün chá shì jiün shyng mia xiàng

明利顺忍智具足,观察世间生灭相,

yǐ ch? àn lì shì jiün shyngru? mia ch? àn shì wú yǒu

以痴暗力世间生,若灭痴暗世无有。

guün zhū y?n yuán shí yì kōng bù huài jiǎ míng h? h? y?ng

观诸因缘实义空,不坏假名和合用,

wú zu? wú sh?u wú s? niàn zhū hang rú yún biàn x?ng qǐ

无作无受无思念,诸行如云遍兴起。

bù zh? zhyn dì míng wú míng suǒ zu? s? ya yú ch? guǒ

不知真谛名无明,所作思业愚痴果,

shí qǐ g?ng shyng shì míng sa rú shì nǎi zhì zh?ng kǔ jù

识起共生是名色,如是乃至众苦聚。

liǎo dá sün jia y? x?n yǒu shí ar y?n yuán yì fù rán

了达三界依心有,十二因缘亦复然,

shyng sǐ jiy y?u x?n suǒ zu? x?n ru? mia zht shyng sǐ jìn

生死皆由心所作,心若灭者生死尽。

wú míng suǒ zu? yǒu ar zhǒng yuán zhōng bù liǎo w?i hang y?n

无明所作有二种,缘中不了为行因,

rú shì nǎi zhì lǎo zhōng m? c?ng cǐ kǔ shyng wú yǒu jìn

如是乃至老终殁,从此苦生无有尽。

wú míng w?i yuán bù kt duàn bǐ yuán ru? jìn x? jiy mia

无明为缘不可断,彼缘若尽悉皆灭,

yú ch? ài qǔ fán nǎo zh? hang yǒu shì ya yú jiy kǔ

愚痴爱取烦恼支,行有是业余皆苦。

ch? zhì liù chù shì hang kǔ chù sh?u zyng zhǎng shì kǔ kǔ

痴至六处是行苦,触受增长是苦苦,

suǒ yú yǒu zh? shì huài kǔ ru? jiàn wú wǒ sün kǔ mia

所余有支是坏苦,若见无我三苦灭。

wú míng yǔ xíng w?i gu? qù shí zhì yú sh?u xiàn zài zhuǎn

无明与行为过去,识至于受现在转,

ài qǔ yǒu shyng wai lái kǔ guün dài ru? duàn biün jì jìn

爱取有生未来苦,观待若断边际尽。

wú míng w?i yuán shì shyng fù yú yuán d? lí fù nǎi jìn

无明为缘是生缚,于缘得离缚乃尽,

c?ng y?n shyng guǒ lí z? duàn guün chá yú cǐ zh? xìng kōng

从因生果离则断,观察于此知性空。

suí shùn wú míng qǐ zhū yǒu ru? bù suí shùn zhū yǒu duàn

随顺无明起诸有,若不随顺诸有断,

cǐ yǒu bǐ yǒu wú yì rán shí zhǒng s? w?i x?n lí zhu?

此有彼有无亦然,十种思惟心离著。

yǒu zh? xiüng xù yì x?n sha zì ya bù lí jí sün dào

有支相续一心摄,自业不离及三道,

sün jì sün kǔ y?n yuán shyng xì fù qǐ mia shùn wú jìn

三际三苦因缘生,系缚起灭顺无尽。

rú shì pǔ guün yuán qǐ hang wú zu? wú sh?u wú zhyn shí

如是普观缘起行,无作无受无真实,

rú huàn rú mang rú guüng yǐng yì rú yú fū zhú yáng yàn

如幻如梦如光影,亦如愚夫逐阳焰。

rú shì guün chá rù yú kōng zh? yuán xìng lí d? wú xiàng

如是观察入于空,知缘性离得无相,

liǎo qí xū wàng wú suǒ yuàn w?i chú cí mǐn w?i zh?ng shyng

了其虚妄无所愿,唯除慈愍为众 生。

dà shì xiū xíng xia tuō m?n zhuǎn yì dà byi qiú f? fǎ

大士修行解脱门,转益大悲求佛法,

zh? zhū yǒu w?i h? h? zu? zhì la ju? dìng qín xíng dào

知诸有为和合作,志乐决定勤行道。

kōng sün mai m?n jù bǎi qiün wú xiàng wú yuàn yì fù rán

空三昧门具百千,无相无愿亦复然,

bō rt shùn rtn jiy zyng shàng xia tuō zhì huì d? ch?ng mǎn

般若顺忍皆增上,解脱智慧得成满。

fù yǐ shyn x?n duō g?ng f? yú f? jiào zhōng xiū xí dào

复以深心多供佛,于佛教中修习道,

d? f? fǎ zàng zyng shàn gyn rú j?n liú lí suǒ m? yíng

得佛法藏增善根,如金琉璃所磨莹。

rú yua q?ng liáng p? zh?ng wù sì fyng lái chù wú n?ng huài

如月清凉被众物,四风来触无能坏,

cǐ dì pú sà chüo m? dào yì x? qún shyng fán nǎo ra

此地菩萨超魔道,亦息群生烦恼热。

cǐ dì duō zu? shàn huà wáng huà dǎo zh?ng shyng chú wǒ màn

此地多作善化王,化导众 生除我慢,

suǒ zu? jiy qiú yí qia zhì x? yǐ chüo shang shyng w?n dào

所作皆求一切智,悉已超胜 声闻道。

cǐ dì pú sà qín j?ng jìn hu? zhū sün mai bǎi qiün yì

此地菩萨勤精进,获诸三昧百千亿,

yì jiàn ru? gün wú liàng f? pì rú shang xià kōngzhōng rì

亦见若干无量佛,譬如盛夏空中日。

shan shyn wyi miào nán jiàn zh? shyng w?n dú ju? wú n?ng liǎo

甚深微妙难见知,声闻独觉无能了,

rú shì pú sà dì liù dì wǒ w?i f? zǐ yǐ xuün shuō

如是菩萨第六地,我为佛子已宣说。

shì shí tiün zh?ng x?n huün xǐ sàn bǎo ch?ng yún zài kōng zhù

是时天众心欢喜,散宝成云在空住,

pǔ fü zhǒngzhǒngmiào y?n shyng gào yú zuì shangq?ngjìng zht

普发种 种妙音声,告于最胜清净者。

liǎo dá shang yì zhì zì zài ch?ng jiù gōng d? bǎi qiün yì

了达胜义智自在,成就功德百千亿,

r?n zhōng lián huü wú suǒ zhu? w?i lì qún shyng yǎn shyn hang

人中莲华无所著,为利群生演深行。

zì zài tiün wáng zài kōng zhōng fàng dà guüng míng zhào f? shyn

自在天王在空中,放大光明照佛身,

yì sàn zuì shàng miào xiüng yún pǔ g?ng chú yōu fán nǎo zht

亦散最上妙香云,普供除忧烦恼者。

tr shí tiün zh?ng jiy huün xǐ x? fü mti y?n t?ng zàn shù

尔时天众皆欢喜,悉发美音同赞述,

wǒ dtng w?n s? dì gōng d? z? w?i yǐ hu? dà shàn lì

我等闻斯地功德,则为已获大善利。

tiün nǚ shì shí x?n qìng yua jìng z?u yua y?n qiün wàn zhǒng

天女是时心庆悦,竞奏乐音千万种,

x? yǐ rú lái sh?n lì gù y?n zhōng g?ng zu? rú shì yán

悉以如来神力故,音中共作如是言。

wyi yí jì jìng zuì wú bǐ n?ng tiáo nán tiáo shì yìng g?ng

威仪寂静最无比,能调难调世应供,

yǐ chüo yí qia zhū shì jiün ?r xíng yú shì chǎn miào dào

已超一切诸世间,而行于世阐妙道。

su? xiànzhǒngzhǒng wú liàngshyn zh? shyn y? y? wú suǒ yǒu

虽现种 种无量身,知身一一无所有,

qiǎo yǐ yán cí shuō zhū fǎ bù qǔ w?n zì y?n shyng xiüng

巧以言辞说诸法,不取文字音声 相。

wǎng yì bǎi qiün zhū gu? tǔ yǐ zhū shàng g?ng g?ng yǎng f?

往诣百千诸国土,以诸上供供养佛,

zhì huì zì zài wú suǒ zhu? bù shyng yú wǒ f? gu? xiǎng

智慧自在无所著,不生于我佛国想。

su? qín jiào huà zhū zh?ng shyng ?r wú bǐ jǐ yí qia x?n

虽勤教化诸众 生,而无彼己一切心,

su? yǐ xiū ch?ngguǎng dà shàn ?r yú shàn fǎ bù shyngzhu?

虽已修成 广大善,而于善法不生著。

yǐ jiàn yí qia zhū shì jiün tün huì ch? huǒ cháng chì rán

以见一切诸世间,贪恚痴火常炽然,

yú zhū xiǎng niàn x? jiy lí fü qǐ dà byi j?ng jìn lì

于诸想念悉皆离,发起大悲精进力。

yí qia zhū tiün jí tiün nǚ zhǒngzhǒngg?ngyǎngchyng zàn yǐ

一切诸天及天女,种 种供养称赞已,

x? g?ng t?ng shí m? rán zhù zhün yǎng r?n zūn yuàn w?n fǎ

悉共同时默然住,瞻仰人尊愿闻法。

shí xia tuō yua fù qǐng yán cǐ zhū dà zh?ng x?n q?ng jìng

时解脱月复请言:此诸大众心清净,

dì q? dì zhōng zhū hang xiàng w?i yuàn f? zǐ w?i xuün shuō

第七地中诸行相,唯愿佛子为宣说。

tr shí j?n güngcáng pú sà gào xia tuō yua pú sà yán f? zǐ pú sà m? hy sà jù zú dì liù dì hang

尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨具足第六地行

yǐ yù rù dì q? yuǎnhang dì düng xiū shí zhǒngfüngbiàn huì qǐ shū shang dào h? dtng w?i shí suǒ wai su?

已,欲入第七远行地,当修十种方便慧起殊胜道。何等为十?所谓:虽

shàn xiū kōng wú xiàng wú yuàn sün mai ?r cí byi bù sht zh?ngshyng su? d? zhū f? píngdtng fǎ ?r yào chángg?ngyǎng

善修空无相无愿三昧,而慈悲不舍众 生;虽得诸佛平等法,而乐常供养

f? su? rù guünkōng zhì m?n ?r qín jí fú d? su? yuǎn lí sün jia ?r zhuüng yán sün jia su? bì jìng jì mia zhū

佛;虽入观空智门而勤集福德;虽远离三界而 庄 严三界;虽毕竟寂灭诸

fán nǎo yàn ?r n?ng w?i yí qia zh?ngshyng qǐ mia tün chyn ch? fán nǎo yàn su? zh? zhū fǎ rú huàn rú mang rú

烦恼焰,而能为一切众 生起灭贪嗔痴烦恼焰;虽知诸法如幻、如梦、如

yǐng rú xiǎng rú yàn rú huà rú shuǐzhōng yua rú jìngzhōngxiàng zì xìng wú ar ?r suí x?n zu? ya wú

影、如响、如焰、如化、如水中月、如镜中 像自性无二,而随心作业无

liàng chü bi? su? zh? yí qia gu? tǔ y?u rú xū kōng ?r n?ng yǐ q?ngjìngmiàohangzhuüng yán f? tǔ su? zh? zhū f?

量差别;虽知一切国土犹如虚空,而能以清净妙行 庄 严佛土;虽知诸佛

fǎ shyn btn xìng wú shyn ?r yǐ xiàng hǎo zhuüng yán qí shyn su? zh? zhū f? y?n shyngxìngkōng jì mia bù kt yán shuō

法身本性无身,而以相好 庄 严其身;虽知诸佛音声性空寂灭不可言说,

?r n?ng suí yí qia zh?ngshyng chū zhǒngzhǒng chü bi? q?ngjìng y?n shyng su? suí zhū f? liǎo zh? sün shì w?i shì y? niàn

而能随一切众 生出种 种差别清净音声;虽随诸佛了知三世唯是一念,

?r suí zh?ngshyng yì xia fyn bi? yǐ zhǒngzhǒngxiàng zhǒngzhǒng shí zhǒngzhǒng ji? shù ?r xiū zhū hang pú sà

而随众 生意解分别,以种 种 相、种 种时、种 种劫数而修诸行。菩萨

yǐ rú shì shí zhǒngfüngbiàn huì qǐ shū shanghang c?ng dì liù dì rù dì q? dì rù yǐ cǐ hangchángxiàn zài qián

以如是十种方便慧起殊胜行,从第六地入第七地,入已,此行常现在前,

míng w?i zhù dì q? yuǎnhang dì

名为:住第七远行地。

f? zǐ pú sà m? hy sà zhù cǐ dì q? dì yǐ rù wú liàngzh?ngshyng jia rù wú liàng zhū f? jiào huà

佛子!菩萨摩诃萨住此第七地已,入无量 众 生界,入无量诸佛教化

zh?ngshyng ya rù wú liàng shì jia wǎng rù wú liàng zhū f? q?ngjìng gu? tǔ rù wú liàngzhǒngzhǒng chü bi? fǎ

众 生业,入无量世界网,入无量诸佛清净国土,入无量 种 种差别法,

rù wú liàng zhū f? xiàn ju? zhì rù wú liàng ji? shù rù wú liàng zhū f? ju? liǎo sün shì zhì rù wú liàngzh?ng

入无量诸佛现觉智,入无量劫数,入无量诸佛觉了三世智,入无量 众

shyng chü bi? xìn xia rù wú liàng zhū f? shì xiànzhǒngzhǒngmíng sa shyn rù wú liàngzh?ngshyng yù la zhū gyn chü

生差别信解,入无量诸佛示现种 种名色身,入无量 众 生欲乐诸根差

bi? rù wú liàng zhū f? yǔ yán y?n shynglìngzh?ngshynghuün xǐ rù wú liàngzh?ngshyngzhǒngzhǒng x?n hang rù wú

别,入无量诸佛语言音声令众 生欢喜,入无量 众 生 种 种心行,入无

liàng zhū f? liǎo zh? guǎng dà zhì rù wú liàngshyng w?n ch?ng xìn xia rù wú liàng zhū f? shuō zhì dào lìng xìn xia

量诸佛了知广大智,入无量 声闻乘信解,入无量诸佛说智道令信解,

rù wú liàng pì zh? f? suǒ ch?ng jiù rù wú liàng zhū f? shuōshanshyn zhì huì m?n lìng qù rù rù wú liàng zhū pú sà

入无量辟支佛所成就,入无量诸佛说甚深智慧门令趣入,入无量诸菩萨

füngbiànhang rù wú liàng zhū f? suǒ shuō dà chang jí ch?ng shì lìng pú sà d? rù cǐ pú sà zu? shì niàn rú shì

方便行,入无量诸佛所说大乘集成事令菩萨得入。此菩萨作是念:如是

wú liàng rú lái jìng jia nǎi zhì yú bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? bù n?ng d? zh? wǒ x? yìng yǐ wú gōngy?ng wú fyn

无量如来境界,乃至于百千亿那由他劫不能得知,我悉应以无功用无分

bi? x?n ch?ng jiù yuán mǎn

别心成就圆满。

f? zǐ cǐ pú sà yǐ shyn zhì huì rú shì guün chá cháng qín xiū xí füngbiàn huì qǐ shū shang dào ün

佛子!此菩萨以深智慧如是观察,常勤修习方便慧,起殊胜道,安

zhù bù d?ng wú yǒu y? niàn xiū x? fai sht xíng zhù zu? w? nǎi zhì shuìmang wai c?ng zàn yǔ gài zhàng

住不动,无有一念休息废舍。行、住、坐、卧乃至睡梦,未曾暂与盖障

xiüngyìng cháng bù sht yú rú shì xiǎngniàn cǐ pú sà yú niànniànzhōng chángn?ng jù zú shí bō lu? mì h?

相应,常不舍于如是想念。此菩萨于念念中,常能具足十波罗蜜。何

yǐ gù niànniàn jiy yǐ dà byi w?i shǒu xiū xíng f? fǎ xiàng f? zhì gù suǒ yǒu shàn gyn w?i qiú f? zhì

以故?念念皆以大悲为首,修行佛法,向佛智故,所有善根为求佛智,

sh? yǔ zh?ngshyng shì míng tán nà bō lu? mì n?ng mia yí qia zhū fán nǎo ra shì míng sh? lu? bō lu? mì

施与众 生,是名:檀那波罗蜜;能灭一切诸烦恼热,是名:尸罗波罗蜜;

cí byi w?i shǒu bù sǔn zh?ngshyng shì míng chàn tí bō lu? mì qiú shangshàn fǎ wú yǒu yàn zú shì míng pí

慈悲为首不损众 生,是名:羼提波罗蜜;求胜善法无有厌足,是名:毗

lí yy bō lu? mì yí qia zhì dào chángxiàn zài qián wai cháng sǎn luàn shì míng chán nà bō lu? mì n?ng rtn

梨耶波罗蜜;一切智道常现在前,未尝散乱,是名:禅那波罗蜜;能忍

zhū fǎ wú shyng wú mia shì míng bō rt bō lu? mì n?ng chū shyng wú liàng zhì shì míng füngbiàn bō lu? mì

诸法无生无灭,是名:般若波罗蜜;能出生无量智,是名:方便波罗蜜;

n?ng qiú shàngshàngshang zhì shì míng yuàn bō lu? mì yí qia yì lùn jí zhū m? zh?ng wú n?ng jǔ huài shì míng

能求上 上 胜智,是名:愿波罗蜜;一切异论及诸魔众无能沮坏,是名:

lì bō lu? mì rú shí liǎo zh? yí qia fǎ shì míng zhì bō lu? mì f? zǐ cǐ shí bō lu? mì pú sà

力波罗蜜;如实了知一切法,是名:智波罗蜜。佛子!此十波罗蜜,菩萨

yú niànniànzhōng jiy d? jù zú rú shì sì sha sì chí sün shí q? pǐn sün xia tuō m?n l?a shuō nǎi zhì

于念念中皆得具足,如是四摄、四持、三十七品、三解脱门,略说乃至

yí qia pú tí fyn fǎ yú niànniànzhōng jiy x? yuán mǎn

一切菩提分法,于念念中皆悉圆满。

tr shí xia tuō yua pú sà wan j?n güngzàng pú sà yán f? zǐ pú sà dàn yú cǐ dì q? dì zhōng mǎn

尔时,解脱月菩萨问金刚藏菩萨言:佛子!菩萨但于此第七地中满

zú yí qia pú tí fan fǎ w?i zhū dì zhōng yì n?ng mǎn zú

足一切菩提分法,为诸地中亦能满足?

j?n güngzàng pú sà yán f? zǐ pú sà yú shí dì zhōng jiy n?ng mǎn zú pú tí fan fǎ rán dì q? dì

金刚藏菩萨言:佛子!菩萨于十地中皆能满足菩提分法,然第七地

zuì w?i shū shang h? yǐ gù cǐ dì q? dì gōngy?nghang mǎn d? rù zhì huì zì zài hang gù f? zǐ pú

最为殊胜。何以故?此第七地功用行满,得入智慧自在行故。佛子!菩

sà yú chū dì zhōng yuán yí qia f? fǎ yuàn qiú gù mǎn zú pú tí fan fǎ dì ar dì lí x?n g?u gù dì

萨于初地中,缘一切佛法愿求故,满足菩提分法;第二地离心垢故,第

sün dì yuànzhuǎnzyngzhǎng d? fǎ guüngmíng gù dì sì dì rù dào gù dì wǔ dì shùn shì suǒ zu? gù dì liù dì

三地愿转增长得法光明故,第四地入道故,第五地顺世所作故,第六地

rù shanshyn fǎ m?n gù dì q? dì qǐ yí qia f? fǎ gù jiy yì mǎn zú pú tí fan fǎ h? yǐ gù pú sà

入甚深法门故,第七地起一切佛法故,皆亦满足菩提分法。何以故?菩萨

c?ng chū dì nǎi zhì dì q? dì ch?ng jiù zhì gōngy?ng fan yǐ cǐ lì gù c?ng dì bü dì nǎi zhì dì shí wú

从初地乃至第七地,成就智功用分。以此力故,从第八地乃至第十,无

gōngy?nghang jiy x? ch?ng jiù f? zǐ pì rú yǒu ar shì jia y? chù zá rǎn y? chù chúnjìng shì ar zhōng

功用行皆悉成就。佛子!譬如有二世界,一处杂染,一处纯净,是二中

jiün nán kt d? gu? w?i chú pú sà yǒu dà füngbiànsh?ntōngyuàn lì f? zǐ pú sà zhū dì yì fù rú shì yǒu

间难可得过,唯除菩萨有大方便神通愿力。佛子!菩萨诸地亦复如是,有

zá rǎn hang yǒu q?ngjìnghang shì ar zhōngjiün nán kt d? gu? w?i chú pú sà yǒu dà yuàn lì füngbiàn zhì huì nǎi

杂染行,有清净行,是二中间难可得过,唯除菩萨有大愿力方便智慧乃

n?ng d? gu?

能得过。

xia tuō yua pú sà yán f? zǐ cǐ q? dì pú sà w?i shì rǎn hang w?i shì jìnghang

解脱月菩萨言:佛子!此七地菩萨为是染行?为是净行?

j?n güngzàng pú sà yán f? zǐ c?ng chū dì zhì q? dì suǒ xíng zhū hang jiy sht lí fán nǎo ya yǐ huí

金刚藏菩萨言:佛子!从初地至七地,所行诸行皆舍离烦恼业,以回

xiàng wú shàng pú tí gù fyn d? píngdtng dào gù rán wai míng w?i chüo fán nǎo hang f? zǐ pì rú zhuǎn lún shang

向无上菩提故,分得平等道故,然未名为超烦恼行。佛子!譬如转轮圣

wángch?ngtiünxiàng bǎo y?u sì tiün xià zh? yǒu pín qi?ng kùn kǔ zh? r?n ?r bù w?i bǐ zh?nghuàn suǒ rǎn rán wai míng

王乘天象宝游四天下,知有贫穷困苦之人,而不为彼众患所染,然未名

w?i chüo gu? r?n wai ru? sht wángshyn shyng yú fàn shì ch?ngtiüngōngdiàn jiànqiün shì jia you qiün shì jia

为超过人位。若舍王身,生于梵世,乘天宫殿,见千世界,游千世界,

shì xiàn fàn tiünguüngmíng wyi d? tr nǎi míng w?i chüo gu? r?n wai f? zǐ pú sà yì fù rú shì shǐ c?ng chū

示现梵天光明威德,尔乃名为超过人位。佛子!菩萨亦复如是,始从初

dì zhì yú q? dì ch?ng bō lu? mì ch?ng y?u xíng shì jiün zh? zhū shì jiün fán nǎo gu? huàn yǐ ch?ngzhang dào gù

地至于七地,乘波罗蜜乘游行世间,知诸世间烦恼过患,以乘 正道故,

bù w?i fán nǎo gu? sh? suǒ rǎn rán wai míng w?i chüo fán nǎo hang ru? sht yí qia yǒu gōngy?nghang c?ng dì q? dì rù

不为烦恼过失所染,然未名为超烦恼行。若舍一切有功用行,从第七地入

dì bü dì ch?ng pú sà q?ngjìngchang y?u xíng shì jiün zh? fán nǎo gu? sh? bù w?i suǒ rǎn tr nǎi míng w?i chüo fán

第八地,乘菩萨清净乘游行世间,知烦恼过失不为所染,尔乃名为超烦

nǎo hang yǐ d? yí qia jìn chüo gu? gù f? zǐ cǐ dì q? dì pú sà jìn chüo gu? duō tün dtng zhū fán nǎo zh?ng

恼行。以得一切尽超过故。佛子!此第七地菩萨尽超过多贪等诸烦恼众

zhù cǐ dì bù míng yǒu fán nǎo zht bù míng wú fán nǎo zht h? yǐ gù yí qia fán nǎo bù xiànxíng gù bù

住此地。不名有烦恼者,不名无烦恼者。何以故?一切烦恼不现行故,不

míng yǒu zht qiú rú lái zhì x?n wai mǎn gù bù míng wú zht

名有者;求如来智心未满故,不名无者。

f? zǐ pú sà zhù cǐ dì q? dì yǐ shynjìng x?n ch?ng jiù shyn ya ch?ng jiù yǔ ya ch?ng jiù yì ya

佛子!菩萨住此第七地,以深净心成就身业,成就语业,成就意业。

suǒ yǒu yí qia bú shàn ya dào rú lái suǒ hy jiy yǐ sht lí yí qia shàn ya rú lái suǒ zàn chángshàn

所有一切不善业道,如来所诃,皆已舍离;一切善业,如来所赞,常善

xiū xíng shì jiün suǒ yǒu j?ng shū jì shù rú wǔ dì zhōngshuō jiy zì rán ?r xíng bù jiǎ gōngy?ng cǐ pú

修行。世间所有经书技术,如五地中说,皆自然而行,不假功用。此菩

sà yú sün qiün dà qiün shì jia zhōng w?i dà míng sh? w?i chú rú lái jí bü dì yǐ shàng qí yú pú sà shyn x?n miào

萨于三千大千世界中为大明师,唯除如来及八地已上其余菩萨,深心妙

hang wú yǔ dtng zht zhū chán sün mai sün m? bō dǐ sh?ntōng xia tuō jiy d? xiànqián rán shì xiū ch?ng fyi rú

行无与等者。诸禅三昧,三摩钵底神通解脱皆得现前,然是修成,非如

bü dì bào d? ch?ng jiù cǐ dì pú sà yú niànniànzhōng jù zú xiū xí füngbiàn zhì lì jí yí qia pú tí fyn fǎ

八地报得成就,此地菩萨于念念中具足修习方便智力,及一切菩提分法

zhuǎnshangyuán mǎn f? zǐ pú sà zhù cǐ dì rù pú sà shànguün z? sün mai shàn z? yì sün mai zuì shang

转 胜圆满。佛子!菩萨住此地,入菩萨善观择三昧,善择义三昧,最胜

huì sün mai fyn bi? yì zàng sün mai rú shí fyn bi? yì sün mai shàn zhù jiün gù gyn sün mai zhì huì sh?ntōng m?n

慧三昧,分别义藏三昧,如实分别义三昧、善住坚固根三昧、智慧神通门

sün mai fǎ jia ya sün mai rú lái shang lì sün mai zhǒngzhǒng yì zàngshyng sǐ nia pán m?n sün mai rù rú shì

三昧、法界业三昧、如来胜利三昧、种 种义藏生死涅槃门三昧,入如是

dtng jù zú dà zhì sh?ntōng m?n bǎi wàn sün mai jìng zhì cǐ dì shì pú sà d? cǐ sün mai shàn zhì jìngfüngbiàn huì

等具足大智神通门百万三昧,净治此地。是菩萨得此三昧,善治净方便慧

gù dà byi lì gù chüo gu? ar chang dì d? guün chá zhì huì dì f? zǐ pú sà zhù cǐ dì shànjìng

故,大悲力故,超过二乘地,得观察智慧地。佛子!菩萨住此地,善净

wú liàngshyn ya wú xiànghang shànjìng wú liàng yǔ ya wú xiànghang shànjìng wú liàng yì ya wú xiànghang gù d?

无量身业无相行,善净无量语业无相行,善净无量意业无相行故,得

wú shyng fǎ rtn guüngmíng

无生法忍光明。

xia tuō yua pú sà yán f? zǐ pú sà c?ng chū dì lái suǒ yǒu wú liàngshyn yǔ yì ya qǐ bù

解脱月菩萨言:佛子!菩萨从初地来所有无量身、语、意业,岂不

chüo gu? ar chang yy

超过二乘耶?

j?n güngzàng pú sà yán f? zǐ bǐ x? chüo gu? rán dàn yǐ yuàn qiú zhū f? fǎ gù fyi shì zì zhì guün

金刚藏菩萨言:佛子!彼悉超过,然但以愿求诸佛法故,非是自智观

chá zh? lì j?n dì q? dì zì zhì lì gù yí qia ar chang suǒ bù n?ng jí pì rú wáng zǐ shyng zài wáng jiü

察之力。今第七地自智力故,一切二乘所不能及。譬如王子生在王家,

wáng h?u suǒ shyng jù zú wángxiàng shyng yǐ jí shang yí qia ch?nzh?ng dàn yǐ wáng lì fyi shì zì lì ru?

王后所生,具足王相,生已即胜一切臣众,但以王力,非是自力;若

shyncháng dà yì ya x? ch?ng nǎi yǐ zì lì chüo gu? yí qia pú sà m? hy sà yì fù rú shì chū fü x?n

身长大,艺业悉成,乃以自力超过一切。菩萨摩诃萨亦复如是,初发心

shí yǐ zhì qiú dà fǎ gù chüo gu? yí qia shyng w?n dú ju? j?n zhù cǐ dì yǐ zì suǒ xíng zhì huì lì gù

时,以志求大法故,超过一切声闻独觉;今住此地,以自所行智慧力故,

chū gu? yí qia ar chang zh? shàng f? zǐ pú sà zhù cǐ dì q? dì d? shanshynyuǎn lí wú hang chángxíngshyn

出过一切二乘之上。佛子!菩萨住此第七地,得甚深远离无行、常行身

yǔ yì ya qín qiú shàng dào ?r bù sht lí shì gù pú sà su? xíng shí jì ?r bù zu? zhang

语意业,勤求上道而不舍离,是故菩萨虽行实际而不作证。

xia tuō yua pú sà yán f? zǐ pú sà c?ng h? dì lái n?ng rù mia dìng

解脱月菩萨言:佛子!菩萨从何地来,能入灭定?

j?n güngzàng pú sà yán f? zǐ pú sà c?ng dì liù dì lái n?ng rù mia dìng j?n zhù cǐ dì n?ngniàn

金刚藏菩萨言:佛子!菩萨从第六地来,能入灭定。今住此地,能念

niàn rù yì niànniàn qǐ ?r bù zu? zhang gù cǐ pú sà míng w?i ch?ng jiù bù kt s? yì shyn yǔ yì

念入,亦念念起,而不作证。故此菩萨名为:成就不可思议身、语、意

ya xíng yú shí jì ?r bù zu? zhang pì rú yǒu r?n ch?ngchuán rù hǎi yǐ shànqiǎo lì bù züo shuǐ nàn cǐ dì

业,行于实际而不作证。譬如有人乘 船入海,以善巧力不遭水难;此地

pú sà yì fù rú shì ch?ng bō lu? mì chuánhang shí jì hǎi yǐ yuàn lì gù ?r bù zhang mia

菩萨亦复如是,乘波罗蜜船行实际海,以愿力故而不证灭。

f? zǐ cǐ pú sà d? rú shì sün mai zhì lì yǐ dà füngbiàn su? shì xiànshyng sǐ ?r h?ng zhù nia pán

佛子!此菩萨得如是三昧智力,以大方便,虽示现生死而恒住涅槃;

su? juàn shǔ w?i rào ?r cháng la yuǎn lí su? yǐ yuàn lì sün jia sh?ushyng ?r bù w?i shì fǎ suǒ rǎn su? cháng jì mia

虽眷属围绕而常乐远离;虽以愿力三界受生而不为世法所染;虽常寂灭

yǐ füngbiàn lì ?r hái chì rán su? rán bù shüo su? suí shùn f? zhì ?r shì rù shyng w?n pì zh? f? dì su? d?

以方便力而还炽然;虽然不烧,虽随顺佛智而示入声闻辟支佛地;虽得

f? jìng jia zàng ?r shì zhù m? jìng jia su? chüo m? dào ?r xiànxíng m? fǎ su? shì t?ng wài dào h?ng ?r bù sht f?

佛境界藏而示住魔境界;虽超魔道而现行魔法;虽示同外道行而不舍佛

fǎ su? shì suí shùn yí qia shì jiün ?r chángxíng yí qia chū shì jiün fǎ suǒ yǒu yí qia zhuüng yán zh? shì chū gu?

法;虽示随顺一切世间而常行一切出世间法;所有一切 庄 严之事,出过

yí qia tiünl?ng ya chü qián tà p? ü xiū lu? jiü l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? r?n jí fyi

一切天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人及非

r?n dì shì fàn wáng sì tiünwángdtng zh? suǒ yǒu zht ?r bù sht lí yào fǎ zh? x?n

人,帝释、梵王、四天王等之所有者,而不舍离乐法之心。

f? zǐ pú sà ch?ng jiù rú shì zhì huì zhù yuǎnxíng dì yǐ yuàn lì gù d? jiàn duō f? suǒ wai

佛子!菩萨成就如是智慧,住远行地,以愿力故,得见多佛。所谓:

jiàn duō bǎi f? nǎi zhì jiàn duō bǎi qiün yì nu? yú tuō f? yú bǐ f? suǒ yǐ guǎng dà x?n zyngshang x?n

见多百佛,乃至见多百千亿那由他佛。于彼佛所,以广大心、增胜心,

g?ngyǎnggōngjìng zūn zh?ng zàn tàn y? fu yǐn shí w? jù y? yào yí qia z? shyng x? yǐ fang sh?

供养恭敬,尊重赞叹。衣服、饮食、卧具、医药,一切资生悉以奉施。

yì yǐ g?ngyǎng yí qia zh?ngsyng yǐ cǐ shàn gyn huí xiàng ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí fù yú f? suǒ gōngjìng

亦以供养一切众僧,以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。复于佛所恭敬

t?ng fǎ w?n yǐ sh?u chí hu? rú shí sün mai zhì huì guüngmíng suí shùn xiū xíng yú zhū f? suǒ hù chí zhang fǎ

听法,闻已受持,获如实三昧智慧光明,随顺修行。于诸佛所护持正法,

cháng w?i rú lái zh? suǒ zàn xǐ yí qia ar chang suǒ yǒu wan nàn wú n?ng tuì qū lì yì zh?ngshyng fǎ rtn q?ngjìng

常为如来之所赞喜,一切二乘所有问难无能退屈,利益众 生,法忍清净。

rú shì j?ng wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? suǒ yǒu shàn gyn zhuǎngangzyngshang pì rú zhyn j?n yǐ zh?ngmiào bǎo jiàn

如是经无量百千亿那由他劫,所有善根转更增胜。譬如真金以众妙宝间

cu? zhuüng yán zhuǎngangzyngshang bai yì guüngmíng yú zhuüng yán jù suǒ bù n?ng jí pú sà zhù cǐ dì q? dì

错 庄 严,转更增胜,倍益光明,余 庄 严具所不能及。菩萨住此第七地

suǒ yǒu shàn gyn yì fù rú shì yǐ füngbiàn huì lì zhuǎngangmíngjìng fyi shì ar chang zh? suǒ n?ng jí f? zǐ

所有善根亦复如是;以方便慧力转更明净,非是二乘之所能及。佛子!

pì rú rì guüng x?ng yua dtngguüng wú n?ng jí zht yán fú tí dì suǒ yǒu ní liáo x? n?ng gün ji? cǐ yuǎnxíng

譬如日光、星月等光,无能及者,阎浮提地所有泥潦悉能干竭。此远行

dì pú sà yì fù rú shì yí qia ar chang wú yǒu n?ng jí x? n?ng gün ji? yí qia zh?ngshyng zhū hu? ní liáo cǐ

地菩萨亦复如是;一切二乘无有能及,悉能干竭一切众 生诸惑泥潦。此

pú sà shí bō lu? mì zhōng füngbiàn bō lu? mì piün duō yú fyi bù xiū dàn suí lì suí fan

菩萨十波罗蜜中,方便波罗蜜偏多;余非不修,但随力随分。

f? zǐ shì míng l?a shuō pú sà m? hy sà dì q? yuǎnhang dì pú sà zhù cǐ dì duō zu? zì zài tiün

佛子!是名略:说菩萨摩诃萨第七远行地。菩萨住此地,多作自在天

wáng shàn w?i zh?ngshyngshuōzhang zhì fǎ lìng qí zhang rù bù sh? ài yǔ lì hangt?ng shì rú shì yí qia zhū suǒ

王,善为众 生说证智法,令其证入,布施爱语利行同事。如是一切诸所

zu? ya jiy bù lí niàn f? nǎi zhì bù lí niàn jù zú yí qia zhǒng y? qiy zhì zhì fù zu? shì niàn wǒ düng

作业,皆不离念佛乃至不离念具足一切种、一切智智。复作是念:我当

yú yí qia zh?ngshyngzhōng w?i shǒu w?i shang nǎi zhì w?i yí qia zhì zhì y? zhǐ zht cǐ pú sà rt fü qín j?ng

于一切众 生 中,为首,为胜,乃至为一切智智依止者。此菩萨若发勤精

jìn yú y? niànqǐng d? bǎi qiün yì nu? yú tuō sün mai nǎi zhì shì xiàn bǎi qiün yì nu? yú tuō pú sà yǐ w?i juàn

进,于一念顷得百千亿那由他三昧,乃至示现百千亿那由他菩萨以为眷

shǔ ru? yǐ pú sà shū shangyuàn lì zì zài shì xiàn gu? yú cǐ shù nǎi zhì bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? bù n?ng

属。若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于此数,乃至百千亿那由他劫不能

shù zh? tr shí j?n güngzàng pú sà yù ch?ngxuün cǐ yì ?r shuōs?ng yuy

数知。尔时,金刚藏菩萨欲重宣此义而说颂曰:

dì y? yì zhì sün mai dào liù dì xiū xíng x?n mǎn zú

第一义智三昧道,六地修行心满足,

jí shí ch?ng jiù füng biàn huì pú sà yǐ cǐ rù q? dì

即时成就方便慧,菩萨以此入七地。

su? míng sün tuō qǐ cí byi su? dtng rú lái qín g?ng f?

虽明三脱起慈悲,虽等如来勤供佛,

su? guün yú kōng jí fú d? pú sà yǐ cǐ shyng q? dì

虽观于空集福德,菩萨以此升七地。

yuǎn lí sün jia ?r zhuüng yán mia chú hu? huǒ ?r qǐ yàn

远离三界而 庄 严,灭除惑火而起焰,

zh? fǎ wú ar qín zu? ya liǎo chà jiy kōng yào yán tǔ

知法无二勤作业,了刹皆空乐严土。

xia shyn bù d?ng jù zhū xiàng dá shyng xìng lí shàn küi yǎn

解身不动具诸相,达声性离善开演,

rù yú y? niàn shì ga bi? zhì zht yǐ cǐ shyng q? dì

入于一念事各别,智者以此升七地。

guün chá cǐ fǎ d? míng liǎo guǎng w?i qún mí x?ng lì yì

观察此法得明了,广为群迷兴利益,

rù zh?ngshyng jia wú yǒu biün f? jiào huà ya yì wú liàng

入众 生界无有边,佛教化业亦无量。

gu? tǔ zhū fǎ yǔ ji? shù xia yù x?n hang x? n?ng rù

国土诸法与劫数,解欲心行悉能入,

shuō sün chang fǎ yì wú xiàn rú shì jiào huà zhū qún shyng

说三乘法亦无限,如是教化诸群生。

pú sà qín qiú zuì shang dào d?ng x? bù sht füng biàn huì

菩萨勤求最胜道,动息不舍方便慧,

y? y? huí xiàng f? pú tí niàn niàn ch?ng jiù bō lu? mì

一一回向佛菩提,念念成就波罗蜜。

fü x?n huí xiàng shì bù sh? mia hu? w?i jia bù hài rtn

发心回向是布施,灭惑为戒不害忍,

qiú shàn wú yàn s? jìn ca yú dào bù d?ng jí xiū chán

求善无厌斯进策,于道不动即修禅。

rtn sh?u wú shyng míng bō rt huí xiàng füng biàn x? qiú yuàn

忍受无生名般若,回向方便希求愿,

wú n?ng cu? lì shàn liǎo zhì rú shì yí qia jiy ch?ng mǎn

无能摧力善了智,如是一切皆成满。

chū dì pün yuán gōng d? mǎn ar dì lí g?u sün zhang x?

初地攀缘功德满,二地离垢三诤息,

sì dì rù dào wǔ shùn hang dì liù wú shyng zhì guüng zhào

四地入道五顺行,第六无生智光照。

q? zhù pú tí gōng d? mǎn zhǒngzhǒng dà yuàn jiy jù zú

七住菩提功德满,种 种大愿皆具足,

yǐ shì n?ng lìng bü dì zhōng yí qia suǒ zu? xián q?ng jìng

以是能令八地中,一切所作咸清净。

cǐ dì nán gu? zhì nǎi chüo pì rú shì jia ar zhōng jiün

此地难过智乃超,譬如世界二中间,

yì rú shang wáng wú rǎn zhu? rán wai míng w?i zǒng chüo dù

亦如圣王无染著,然未名为总超度。

ru? zhù dì bü zhì dì zhōng tr nǎi yú yú x?n jìng jia

若住第八智地中,尔乃逾于心境界,

rú fàn guün shì chüo r?n wai rú lián chù shuǐ wú rǎn zhu?

如梵观世超人位,如莲处水无染著。

cǐ dì su? chüo zhū hu? zh?ng bù míng yǒu hu? fyi wú hu?

此地虽超诸惑众,不名有惑非无惑,

yǐ wú fán nǎo yú zhōng xíng ?r qiú f? zhì x?n wai zú

以无烦恼于中行,而求佛智心未足。

shì jiün suǒ yǒu zh?ng jì yì j?ng shū cí lùn pǔ míng liǎo

世间所有众技艺,经书词论普明了,

chán dìng sün mai jí sh?n tōng rú shì xiū xíng x? ch?ng jiù

禅定三昧及神通,如是修行悉成就。

pú sà xiū ch?ng q? zhù dào chüo gu? yí qia ar chang hang

菩萨修成七住道,超过一切二乘行,

chū dì yuàn gù cǐ y?u zhì pì rú wáng zǐ lì jù zú

初地愿故此由智,譬如王子力具足。

ch?ng jiù shan shyn r?ng jìn dào x?n x?n jì mia bù qǔ zhang

成就甚深仍进道,心心寂灭不取证,

pì rú ch?ngchuán rù hǎi zhōng zài shuǐ bù w?i shuǐ suǒ nì

譬如乘 船入海中,在水不为水所溺。

füng biàn huì hang gōng d? jù yí qia shì jiün wú n?ng liǎo

方便慧行功德具,一切世间无能了,

g?ng yǎng duō f? x?n yì míng rú yǐ miào bǎo zhuüng yán j?n

供养多佛心益明,如以妙宝 庄 严金。

cǐ dì pú sà zhì zuì míng rú rì shū guüng ji? ài shuǐ

此地菩萨智最明,如日舒光竭爱水,

y?u zu? zì zài tiünzhōng zhǔ huà dǎo qún shyng xiū zhang zhì

又作自在天中主,化导群生修正智。

ru? yǐ yǒng mtng j?ng qín lì hu? duō sün mai jiàn duō f?

若以勇猛精勤力,获多三昧见多佛,

bǎi qiün yì shù nu? yú tuō yuàn lì zì zài fù gu? shì

百千亿数那由他,愿力自在复过是。

cǐ shì pú sà yuǎn xíng dì füng biàn zhì huì q?ng jìng dào

此是菩萨远行地,方便智慧清净道,

yí qia shì jiün tiün jí r?n shyng w?n dú ju? wú n?ng zh?

一切世间天及人,声闻独觉无能知。


华严经发音网:http://www.huayanjingys.com

文章推荐:

佛经感应加持

佛经的感应

佛经加持感应

佛经感应

佛的感应