华严经发音网

《大方广佛华严经注音》79

编辑:旭彬 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》79

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī ar shí

入法界品第三十九之二十

ěr shí shàn cái t?ng zǐ gōngjìng y?u rào mí la pú sà m? hē sà yǐ ?r b? zhī yán w?i yuàn dà shang

尔时,善财童子恭敬右绕弥勒菩萨摩诃萨已,而白之言:唯愿大圣

kāi l?u g? m?n lìng wǒ d? rù

开楼阁门,令我得入!

shí mí la pú sà qián yì l?u g? tán zhǐ chū shēng qí m?n jí kāi mìngshàn cái rù shàn cái xīn

时,弥勒菩萨前诣楼阁,弹指出声,其门即开,命善财入。善财心

xǐ rù yǐ hái bì jiàn qí l?u g? guǎng b? wú liàng t?ng yú xū kōng ā sēng qí bǎo yǐ w?i qí dì

喜,入已,还闭。见其楼阁广博无量,同于虚空,阿僧祇宝以为其地。

ā sēng qí gōngdiàn ā sēng qí m?n tà ā sēng qí chuāng yǒu ā sēng qí jiē bì ā sēng qí lán shǔn ā

阿僧祇宫殿、阿僧祇门闼、阿僧祇 窗 牖、阿僧祇阶陛、阿僧祇栏楯、阿

sēng qí dào lù jiē qī bǎo ch?ng ā sēng qí fān ā sēng qí chuáng ā sēng qí gài zhōu huí jiàn lia ā

僧祇道路,皆七宝成。阿僧祇幡、阿僧祇 幢 、阿僧祇盖,周回间列,阿

sēng qí zh?ng bǎo yīng lu? ā sēng qí zhēn zhū yīng lu? ā sēng qí chì zhēn zhū yīng lu? ā sēng qí shī zǐ zhū yīng

僧祇众宝璎珞、阿僧祇真珠璎珞、阿僧祇赤真珠璎珞、阿僧祇师子珠璎

lu? chù chù chuí xià ā sēng qí bàn yua ā sēng qí zēng dài ā sēng qí bǎo wǎng yǐ w?i yán shì ā sēng

珞,处处垂下。阿僧祇半月、阿僧祇缯带、阿僧祇宝网,以为严饰。阿僧

qí bǎo du? fēngd?ngch?ng yīn sàn ā sēng qí tiān zhū zá huā xuán ā sēng qí tiān bǎo mán dài yán ā sēng qí zh?ng

祇宝铎风动成音,散阿僧祇天诸杂华,悬阿僧祇天宝鬘带,严阿僧祇众

bǎo xiāng lú yǔ ā sēng qí xì m? jīn xia xuán ā sēng qí bǎo jìng rán ā sēng qí bǎo dēng bù ā sēng qí

宝香炉,雨阿僧祇细末金屑,悬阿僧祇宝镜,燃阿僧祇宝灯,布阿僧祇

bǎo yī lia ā sēng qí bǎo zhàng sha ā sēng qí bǎo zu? ā sēng qí bǎo zēng yǐ fū zu? shàng ā sēng qí yán

宝衣,列阿僧祇宝帐,设阿僧祇宝座,阿僧祇宝缯以敷座上。阿僧祇阎

fú tán jīn t?ng nǚ xiàng ā sēng qí zá bǎo zhū xíngxiàng ā sēng qí miào bǎo pú sà xiàng chù chù chōngbiàn ā

浮檀金童女像、阿僧祇杂宝诸形像、阿僧祇妙宝菩萨像,处处充遍。阿

sēng qí zh?ngniǎo chū ha yǎ yīn ā sēng qí bǎo yōu bō lu? huā ā sēng qí bǎo bō t?u m? huā ā sēng qí bǎo

僧祇众鸟出和雅音,阿僧祇宝优钵罗华、阿僧祇宝波头摩华、阿僧祇宝

jū wù t?u huā ā sēng qí bǎo fēn tu? lì huā yǐ w?i zhuāng yán ā sēng qí bǎo shù cì dì háng lia ā sēng

拘物头华、阿僧祇宝芬陀利华,以为 庄 严。阿僧祇宝树次第行列,阿僧

qí m? ní bǎo fàng dà guāngmíng rú shì děng wú liàng ā sēng qí zhū zhuāng yán jù yǐ w?i zhuāng yán y?u jiàn qí

祇摩尼宝放大光明,如是等无量阿僧祇诸 庄 严具,以为 庄 严。又见其

zhōng yǒu wú liàng bǎi qiān zhū miào l?u g? yī yī yán shì xī rú shàngshuō guǎng b? yán lì jiē t?ng xū kōng

中,有无量百千诸妙楼阁,一一严饰,悉如上说;广博严丽,皆同虚空,

bù xiāngzhàng ài yì wú zá luàn shàn cái t?ng zǐ yú yī chù zhōng jiàn yí qia chù yí qia zhū chù xī rú

不相 障碍,亦无杂乱。善财童子于一处中,见一切处,一切诸处,悉如

shì jiàn

是见。

ěr shí shàn cái t?ng zǐ jiàn pí lú zhē nà zhuāng yán zàng l?u g? rú shì zhǒngzhǒng bù kě sī yì zì zài jìng

尔时,善财童子见毗卢遮那 庄 严藏楼阁如是种 种不可思议自在境

jia shēng dà huān xǐ yǒng yua wú liàng shēn xīn r?u ruǎn lí yí qia xiǎng chú yí qia zhàng mia yí qia hu?

界,生大欢喜,踊跃无量,身心柔软,离一切想,除一切障,灭一切惑,

suǒ jiàn bù wàng suǒ w?n n?ng yì suǒ sī bù luàn rù yú wú ài xia tuō zhī m?n pǔ yùn qí xīn pǔ jiàn yí

所见不忘,所闻能忆,所思不乱,入于无碍解脱之门。普运其心,普见一

qia pǔ shēnjìng lǐ cái shǐ qǐ shǒu yǐ mí la pú sà wēi sh?n zhī l ì z ì jiàn q í shēn biàn zài yí qia zhū

切,普申敬礼,才始稽首,以弥勒菩萨威神之力,自见其身,遍在一切诸

l?u g? zhōng jù jiànzhǒngzhǒng bù kě sī yì zì zài jìng jia s u ǒ wai hu? jiàn mí la pú sà chū fā wú shàng pú

楼阁中,具见种 种不可思议自在境界。所谓:或见弥勒菩萨初发无上菩

tí xīn shí rú shì míng zì rú shì zhǒng zú rú shì shàn yǒu zhī suǒ kāi wù lìng qí zh?ng zhí rú shì shàn gēn

提心时,如是名字、如是种族、如是善友之所开悟,令其种植如是善根、

zhù rú shì sh?u zài rú shì ji? zhí rú shì f? chǔ yú rú shì zhuāng yán chà tǔ xiū rú shì han fā rú

住如是寿、在如是劫、值如是佛、处于如是 庄 严刹土、修如是行、发如

shì yuàn bǐ zhū rú lái rú shì zh?ng huì rú shì sh?umìng jīng ěr xǔ shí qīn jìn g?ngyǎng xī jiē míngjiàn

是愿;彼诸如来如是众会、如是寿命,经尔许时,亲近供养。悉皆明见。

hu? jiàn mí la zuì chū zhang d? cí xīn sān mai c?ng shì yǐ lái hào w?i cí shì hu? jiàn mí la xiū zhū miào han

或见弥勒最初证得慈心三昧,从是已来,号为慈氏;或见弥勒修诸妙行,

ch?ng mǎn yí qia zhū bō lu? mì hu? jiàn d? rěn hu? jiàn zhù dì hu? jiànch?ng jiù qīngjìng gu? tǔ hu? jiàn hù

成满一切诸波罗蜜;或见得忍,或见住地,或见成就清净国土,或见护

chí rú lái zhangjiào w?i dà fǎ shī d? wú shēng rěn mǒu shí mǒu chù mǒu rú lái suǒ sh?u yú wú shàng

持如来正教,为大法师,得无生忍,某时、某处、某如来所,受于无上

pú tí zhī jì hu? jiàn mí la w?i zhuǎn lún wáng quàn zhū zh?ngshēng zhù shí shàn dào hu? w?i hù shì ráo yì zh?ng

菩提之记。或见弥勒为转轮王,劝诸众 生住十善道;或为护世饶益众

shēng hu? w?i shì tiān hē z? wǔ yù hu? w?i yàn m? tiānwáng zàn bù fàng yì hu? w?i dōu shuàitiānwáng

生;或为释天,诃责五欲;或为焰摩天王,赞不放逸;或为兜率天王,

chēng tàn yì shēng pú sà gōng d? hu? w?i huà la tiānwáng w?i zhū tiānzh?ng xiàn zhū pú sà biàn huà zhuāng yán

称叹一生菩萨功德;或为化乐天王,为诸天众,现诸菩萨变化 庄 严;

hu? w?i tā huà zì zài tiānwáng w?i zhū tiānzh?ng yǎn shuō yí qia zhū f? zhī fǎ hu? zu? m? wáng shuō yí qia

或为他化自在天王,为诸天众,演说一切诸佛之法;或作魔王,说一切

fǎ jiē xī wú cháng hu? w?i fàn wáng shuō zhū chándìng wú liàng xǐ la hu? w?i ā xiū lu? wáng rù dà zhì hǎi

法皆悉无常;或为梵王,说诸禅定无量喜乐;或为阿修罗王,入大智海,

liǎo fǎ rú huàn w?i qí zh?ng huì cháng yǎn shuō fǎ duàn chú yí qia jiāo màn zuì ào hu? fù jiàn qí chù yán lu? jia

了法如幻,为其众会常演说法,断除一切憍慢醉傲。或复见其处阎罗界,

fàng dà guāngmíng jiù dì yù kǔ hu? jiàn zài yú a guǐ zhī chù shī zhū yǐn shí jì bǐ jī kě hu? jiàn

放大光明,救地狱苦;或见在于饿鬼之处,施诸饮食,济彼饥渴;或见

zài yú chù shēng zhī dào zhǒngzhǒngfāngbiàn tiáo fú zh?ngshēng hu? fù jiàn wai hù shì tiānwángzh?ng huì shuō fǎ

在于畜生之道,种 种方便,调伏众 生。或复见为护世天王众会说法,

hu? fù jiàn wai dāo lì tiānwángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn wai yàn m? tiānwángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn wai dōu

或复见为忉利天王众会说法,或复见为焰摩天王众会说法,或复见为兜

shuàitiānwángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn wai huà la tiānwángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn wai tā huà zì zài tiānwáng

率天王众会说法,或复见为化乐天王众会说法,或复见为他化自在天王

zh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn wai dà fàn wángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn wai l?ngwángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn

众会说法,或复见为大梵王众会说法,或复见为龙王众会说法,或复见

wai ya chā lu? chà wángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn wai qián tà p? jǐn nà lu? wángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn

为夜叉罗刹王众会说法,或复见为乾闼婆、紧那罗王众会说法,或复见

wai ā xiū lu? tu? nà p? wángzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn wai jiā l?u lu? m? h?u lu? qi? wángzh?ng huì shuō fǎ

为阿修罗、陀那婆王众会说法,或复见为迦楼罗、摩睺罗伽王众会说法,

hu? fù jiàn wai qí yú yí qia r?n fēi r?n děngzh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn w?i shēng w?n zh?ng huì shuō fǎ hu? fù

或复见为其余一切人、非人等众会说法,或复见为声闻众会说法,或复

jiàn w?i yuán ju? zh?ng huì shuō fǎ hu? fù jiàn w?i chū fā xīn nǎi zhì yì shēng suǒ xì yǐ guàndǐng zhě zhū pú sà

见为缘觉众会说法,或复见为初发心,乃至一生所系已灌顶者,诸菩萨

zh?ng ?r yǎn shuō fǎ hu? jiàn zàn shuō chū dì nǎi zhì shí dì suǒ yǒu gōng d? hu? jiàn zàn shuō mǎn zú yí qia zhū

众而演说法。或见赞说初地,乃至十地所有功德。或见赞说满足一切诸

bō lu? mì hu? jiàn zàn shuō rù zhū rěn m?n hu? jiàn zàn shuō zhū dà sān mai m?n hu? jiàn zàn shuōshanshēn xia tuō m?n

波罗蜜,或见赞说入诸忍门,或见赞说诸大三昧门,或见赞说甚深解脱门,

hu? jiàn zàn shuō zhū chán sān mai sh?ntōngjìng jia hu? jiàn zàn shuō zhū pú sà han hu? jiàn zàn shuō zhū dà shì yuàn hu?

或见赞说诸禅三昧神通境界,或见赞说诸菩萨行,或见赞说诸大誓愿,或

jiàn yǔ zhū t?ngxíng pú sà zàn shuō shì jiān zī shēnggōngqiǎo zhǒngzhǒngfāngbiàn lì zh?ngshēng shì hu? jiàn yǔ zhū yì

见与诸同行菩萨赞说世间资生工巧,种 种方便利众 生事;或见与诸一

shēng pú sà zàn shuō yí qia f? guàndǐng m?n hu? jiàn mí la yú bǎi qiānnián jīngxíng dú s?ng shū xiě jīngjuàn

生菩萨,赞说一切佛灌顶门。或见弥勒于百千年,经行读诵、书写经卷,

qín qiú guān chá w?i zh?ngshuō fǎ hu? rù zhū chán sì wú liàng xīn hu? rù biàn chù jí zhū xia tuō hu? rù sān

勤求观察,为众说法,或入诸禅四无量心,或入遍处及诸解脱,或入三

mai yǐ fāngbiàn lì xiàn zhū sh?nbiàn hu? jiàn zhū pú sà rù biàn huà sān mai ga yú qí shēn yī yī máo kǒng chū

昧,以方便力现诸神变。或见诸菩萨入变化三昧,各于其身一一毛孔,出

yú yī qiē biàn huà shēn yún hu? jiàn chū tiānzh?ngshēn yún hu? jiàn chū l?ngzh?ngshēn yún hu? jiàn chū ya chā qián

于一切变化身云。或见出天众身云,或见出龙众身云,或见出夜叉、乾

tà p? jǐn nà lu? ā xiū lu? jiā l?u lu? m? h?u lu? qi? shì fàn hù shì zhuǎn lún shangwáng xiǎo

闼婆、紧那罗、阿修罗、迦楼罗、摩睺罗伽、释梵护世、转轮圣王、小

wáng wáng zǐ dà ch?n guān shǔ zhǎng zhě jū shì shēn yún hu? jiàn chū shēng w?n yuán ju? jí zhū pú sà

王、王子、大臣、官属、长者、居士身云,或见出声闻、缘觉及诸菩萨

rú lái shēn yún hu? jiànc h ū y í q i azh?ngshēngshēny ú n hu? jiàn chū miào yīn zàn zhū pú sà zhǒngzhǒng fǎ m?n suǒ

如来身云,或见出一切众 生身云。或见出妙音,赞诸菩萨种 种法门。所

wai zàn shuō pú tí xīn gōng d? m?n zàn shuō tán bō lu? mì nǎi zhì zhì bō lu? mì gōng d? m?n zàn shuō zhū sha

谓:赞说菩提心功德门,赞说檀波罗蜜乃至智波罗蜜功德门,赞说诸摄、

zhū chán zhū wú liàng xīn jí zhū sān mai sān m? bō dǐ zhū tōng zhū míng zǒng chí biàn cái zhū

诸禅、诸无量心,及诸三昧、三摩钵底、诸通、诸明、总持、辩才、诸

dì zhū zhì zhǐ guān xia tuō zhū yuán zhū yī zhū shuō fǎ m?n zàn shuōniàn chù zhang qín sh?n zú

谛、诸智、止观、解脱、诸缘、诸依、诸说法门,赞说念处正勤、神足

gēn lì qī pú tí fan bā shang dào fan zhū shēng w?n chang zhū dú ju? chang zhū pú sà chang zhū dì

根力、七菩提分、八圣道分、诸声闻乘、诸独觉乘、诸菩萨乘、诸地、

zhū rěn zhū han zhū yuàn rú shì děng yí qia zhū gōng d? m?n hu? fù yú zhōng jiàn zhū rú lái dà zh?ng w?i

诸忍、诸行、诸愿,如是等一切诸功德门。或复于中,见诸如来大众围

rào yì jiàn qí f? shēng chù zhǒngxìng shēnxíng sh?umìng chà ji? míng hào shuō fǎ lì yì jiào zhù

绕,亦见其佛生处、种姓、身形、寿命、刹劫、名号、说法利益、教住

jiǔ j ì n n ǎ i z h ì s u ǒ y ǒ u d à ochǎngzh?ngh u ì zhǒngzhǒng b ù tong x ī j i ēmíngjiàn y?u fù yú bǐ zhuāng yán zàng nai

久近,乃至所有道场 众会,种 种不同,悉皆明见。又复于彼 庄 严藏内

zhū l?u g? zhōng jiàn yī l?u g? gāo guǎng yán shì zuì shàng wú bǐ yú zhōng xī jiàn sān qiān shì jia bǎi yì sì

诸楼阁中,见一楼阁,高广严饰,最上无比;于中悉见三千世界百亿四

tiān xià bǎi yì dōu shuài tu? tiān yī yī jiē yǒu mí la pú sà jiàngsh?n dàn shēng shì fàn tiānwáng pěng chí dǐng

天下、百亿兜率陀天,一一皆有弥勒菩萨降神诞生,释梵天王,捧持顶

dài y?u xíng qī bù guān chá shí fāng dà shī zǐ hǒu xiàn w?i t?ng zǐ jū chù gōngdiàn y?u xì yuányuàn

戴,游行七步,观察十方,大师子吼,现为童子,居处宫殿,游戏园苑,

w?i yī qiē zhì chū jiā kǔ han shì sh?u rǔ mí wǎng yì dào chǎng xiáng fú zhū m? ch?ngděngzhang ju? guān

为一切智,出家苦行,示受乳糜,往诣道场,降伏诸魔,成等正觉,观

pú tí shù fàn wángquànqǐng zhuǎnzhang fǎ lún shēngtiāngōngdiàn ?r yǎn shuō fǎ ji? shù sh?uliàng zh?ng huì

菩提树,梵王劝请,转 正法轮,升天宫殿而演说法,劫数寿量,众会

zhuāng yán suǒ jìng gu? tǔ suǒ xiū xíngyuàn jiào huà ch?ng shú zh?ngshēngfāngbiàn fēn bù sha lì zhù chí jiào

庄 严,所净国土,所修行愿,教化成熟众 生方便,分布舍利,住持教

fǎ jiē xī bù t?ng

法,皆悉不同。

ěr shí shàn cái zì jiàn qí shēn zài bǐ yí qia zhū rú lái suǒ yì jiàn yú bǐ yí qia zh?ng huì yí

尔时,善财自见其身,在彼一切诸如来所,亦见于彼一切众会、一

qia f? shì yì chí bù wàng tōng dá wú ài fù w?n yí qia zhū l?u g? nai bǎo wǎnglíng du? jí zhū yua qì

切佛事,忆持不忘,通达无碍。复闻一切诸楼阁内,宝网铃铎及诸乐器,

jiē xī yǎn chàng bù kě sī yì wēi miào fǎ yīn shuōzhǒngzhǒng fǎ suǒ wai hu? shuō pú sà fā pú tí xīn hu?

皆悉演畅不可思议微妙法音,说种 种法。所谓:或说菩萨发菩提心,或

shuō xiū xíng bō lu? mì han hu? shuō zhū yuàn hu? shuō zhū dì hu? shuōgōngjìngg?ngyǎng rú lái hu? shuōzhuāng yán

说修行波罗蜜行,或说诸愿,或说诸地,或说恭敬供养如来,或说 庄 严

zhū f? gu? tǔ hu? shuō zhū f? shuō fǎ chā bi? rú shàng suǒ shuō yí qia f? fǎ xī w?n qí yīn fū chàngbiàn

诸佛国土,或说诸佛说法差别,如上所说一切佛法,悉闻其音,敷畅辨

liǎo y?u w?n mǒu chù yǒu mǒu pú sà w?n mǒu fǎ m?n mǒu shàn zhī shí zhī suǒ quàn dǎo fā pú tí xīn yú mǒu

了。又闻某处有某菩萨,闻某法门,某善知识之所劝导,发菩提心,于某

ji? mǒu chà mǒu rú lái suǒ mǒu dà zh?ngzhōng w?n yú mǒu f? rú shì gōng d? fā rú shì xīn qǐ rú

劫、某刹、某如来所、某大众 中,闻于某佛如是功德,发如是心,起如

shì yuàn zh?ng yú rú shì guǎng dà shàn gēn jīng ru? gān ji? xiū pú sà han yú ěr xǔ shí dāngch?ngzhang ju?

是愿,种于如是广大善根,经若干劫,修菩萨行,于尔许时,当成 正觉,

rú shì míng hào rú shì sh?uliàng rú shì gu? tǔ jù zú zhuāng yán mǎn rú shì yuàn huà rú shì zh?ng rú

如是名号,如是寿量,如是国土,具足 庄 严,满如是愿,化如是众,如

shì shēng w?n pú sà zh?ng huì bō nia pán h?u zhang fǎ zhù shì jīng ěr xǔ ji? lì yì rú shì wú liàngzh?ng

是声闻菩萨众会,般涅槃后,正法住世,经尔许劫,利益如是无量 众

shēng hu? w?n mǒu chù yǒu mǒu pú sà bù shī chí jia rěn rǔ jīng jìn chándìng zhì huì xiū xí rú shì zhū

生。或闻某处有某菩萨,布施持戒、忍辱精进、禅定智慧,修习如是诸

bō lu? mì hu? w?n mǒu chù yǒu mǒu pú sà wai qiú fǎ gù qì shě wáng wai jí zhū zhēn bǎo qī zi juàn shǔ

波罗蜜。或闻某处有某菩萨,为求法故,弃舍王位及诸珍宝、妻子、眷属、

shǒu zú t?u mù yí qia shēn fan jiē wú suǒ lìn hu? w?n mǒu chù yǒu mǒu pú sà shǒu hù rú lái suǒ shuōzhang

手足、头目,一切身分,皆无所吝。或闻某处有某菩萨,守护如来所说正

fǎ w?i dà fǎ shī guǎngxíng fǎ shī jiàn fǎ chuáng chuī fǎ lu? jī fǎ gǔ yǔ fǎ yǔ zào f? tǎ

法,为大法师,广行法施,建法 幢 ,吹法螺,击法鼓,雨法雨,造佛塔

miào zu? f? xíngxiàng shī zhū zh?ngshēng yí qia yua jù hu? w?n mǒu chù yǒu mǒu rú lái yú mǒu ji? zhōng

庙,作佛形像,施诸众 生一切乐具。或闻某处,有某如来,于某劫中,

ch?ngděngzhang ju? rú shì gu? tǔ rú shì zh?ng huì rú shì sh?umìng shuō rú shì fǎ mǎn rú shì yuàn jiào

成等正觉,如是国土,如是众会,如是寿命,说如是法,满如是愿,教

huà rú shì wú liàngzh?ngshēng

化如是无量 众 生。

shàn cái t?ng zǐ w?n rú shì děng bù kě sī yì wēi miào fǎ yīn shēn xīn huān xǐ r?u ruǎn yua z? jí d? wú

善财童子闻如是等不可思议微妙法音,身心欢喜,柔软悦泽,即得无

liàng zhū zǒng chí m?n zhū biàn cái m?n zhū chán zhū rěn zhū yuàn zhū dù zhū tōng zhū míng jí zhū

量诸总持门,诸辩才门,诸禅、诸忍、诸愿、诸度、诸通、诸明,及诸

xia tuō zhū sān mai m?n y?u jiàn yí qia zhū bǎo jìngzhōngzhǒngzhǒngxíngxiàng suǒ wai hu? jiàn zhū f? zh?ng huì

解脱、诸三昧门。又见一切诸宝镜中 种 种形像,所谓:或见诸佛众会

dào chǎng hu? jiàn pú sà zh?ng huì dào chǎng hu? jiànshēng w?n zh?ng huì dào chǎng hu? jiànyuán ju? zh?ng huì dào chǎng

道场,或见菩萨众会道场,或见声闻众会道场,或见缘觉众会道场,

hu? jiànjìng shì jia hu? jiàn bù jìng shì jia hu? jiànjìng bù jìng shì jia hu? jiàn bù jìngjìng shì jia hu? jiàn yǒu

或见净世界,或见不净世界,或见净不净世界,或见不净净世界,或见有

f? shì jia hu? jiàn wú f? shì jia hu? jiànxiǎo shì jia hu? jiànzhōng shì jia hu? jiàn dà shì jia hu? jiàn

佛世界,或见无佛世界,或见小世界,或见中世界,或见大世界,或见

yīn tu? lu? wǎng shì jia hu? jiàn fù shì jia hu? jiànyǎng shì jia hu? jiànpíng tǎn shì jia hu? jiàn dì yù chù

因陀罗网世界,或见覆世界,或见仰世界,或见平坦世界,或见地狱、畜

shēng a guǐ suǒ zhù shì jia hu? jiàntiān r?n chōng mǎn shì jia yú rú shì děng zhū shì jia zhōng jiàn yǒu wú shù

生、饿鬼所住世界,或见天人充满世界。于如是等诸世界中,见有无数

dà pú sà zh?ng hu? xíng hu? zu? zu? zhū shì ya hu? qǐ dà bēi lián mǐn zh?ngshēng hu? zào zhū lùn lì yì

大菩萨众,或行、或坐,作诸事业,或起大悲怜愍众 生,或造诸论利益

shì jiān hu? sh?u hu? chí hu? shū hu? s?ng hu? wan hu? dá sān shí chàn huǐ huí xiàng fā yuàn

世间,或受、或持、或书、或诵、或问、或答,三时忏悔,回向发愿。

y?u jiàn yí qia zhū bǎo zhù zhōng fàng m? ní wáng dà guāngmíngwǎng hu? qīng hu? huáng hu? chì hu? bái hu?

又见一切诸宝柱中,放摩尼王大光明网,或青、或黄、或赤、或白、或

bō lí sa hu? shuǐjīng sa hu? dì qīng sa hu? h?ng ní sa hu? yán fú tán jīn sa hu? zu? yí qia zhū guāng

玻璃色、或水精色、或帝青色、或虹霓色、或阎浮檀金色,或作一切诸光

míng sa y?u jiàn bǐ yán fú tán jīn t?ng nǚ jí zh?ng bǎo xiàng hu? yǐ qí shǒu ?r zhí huā yún hu? zhí yī yún

明色。又见彼阎浮檀金童女及众宝像,或以其手而执华云,或执衣云,

hu? zhí chuáng fān hu? zhí mán gài hu? chí zhǒngzhǒng tú xiāng m? xiāng hu? chí shàngmiào m? ní bǎo wǎng hu?

或执 幢 幡,或执鬘盖,或持种 种涂香、末香,或持上妙摩尼宝网,或

chuí jīn suǒ hu? guà yīng lu? hu? jǔ qí bì pěngzhuāng yán jù hu? dī qí shǒuchuí m? ní guàn qū gōngzhānyǎng

垂金锁,或挂璎珞,或举其臂捧 庄 严具,或低其首垂摩尼冠,曲躬瞻仰,

mù bù zàn shě y?u jiàn bǐ zhēn zhū yīng lu? cháng chū xiāngshuǐ jù bā gōng d? liú lí yīng lu? bǎi qiānguāngmíng

目不暂舍。又见彼真珠璎珞,常出香水,具八功德,琉璃璎珞百千光明,

t?ng shí zhào yào chuáng fān wǎng gài rú shì děng wù yí qia jiē yǐ zh?ng bǎo zhuāng yán y?u fù jiàn

同时照耀,幢 、幡、网、盖,如是等物,一切皆以众宝 庄 严。又复见

bǐ yōu bō lu? huā bō t?u m? huā jū wù t?u huā fēn tu? lì huā ga ga shēng yú wú liàng zhū huā hu?

彼优钵罗华、波头摩华、拘物头华、芬陀利华,各各生于无量诸华,或

dà yì shǒu hu? zhǎng yī zhǒu hu? fù z?ngguǎng y?u rú chē lún yī yī huā zhōng jiē xī shì xiànzhǒngzhǒng sa

大一手,或长一肘,或复纵广犹如车轮,一一华中,皆悉示现种 种色

xiàng yǐ w?i yán shì suǒ wai nán sa xiàng nǚ sa xiàng t?ng nán sa xiàng t?ng nǚ sa xiàng shì

像,以为严饰。所谓:男色像、女色像、童男色像、童女色像、释、

fàn hù shì tiān l?ng ya chā qián tà p? ā xiū lu? jiā l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi?

梵、护世、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

shēng w?n yuán ju? jí zhū pú sà rú shì yí qia zh?ngshēng sa xiàng jiē xī h? zhǎng qū gōng lǐ jìng yì

声闻、缘觉及诸菩萨。如是一切众 生色像,皆悉合掌,曲躬礼敬。亦

jiàn rú lái ji? jiā fū zu? sān shí ar xiàngzhuāng yán qí shēn y?u fù jiàn bǐ jìng liú lí dì yī yī bù jiān

见如来结跏趺坐,三十二相 庄 严其身;又复见彼净琉璃地,一一步间,

xiàn bù sī yì zhǒngzhǒng sa xiàng suǒ wai shì jia sa xiàng pú sà sa xiàng rú lái sa xiàng jí zhū l?u

现不思议种 种色像。所谓:世界色像、菩萨色像、如来色像,及诸楼

g? zhuāng yán sa xiàng y?u yú bǎo shù zhī ya huā guǒ yī yī shì zhōng xī jiànzhǒngzhǒng bàn shēn sa xiàng

阁 庄 严色像。又于宝树枝、叶、华、果一一事中,悉见种 种半身色像。

suǒ wai f? bàn shēn sa xiàng pú sà bàn shēn sa xiàng tiān l?ng ya chā nǎi zhì hù shì zhuǎn lún shang

所谓:佛半身色像、菩萨半身色像,天、龙、夜叉,乃至护世、转轮圣

wáng xiǎowáng wáng zǐ dà ch?n guānchǎng jí yǐ sì zh?ng bàn shēn sa xiàng qí zhū sa xiàng hu? zhí huā

王、小王、王子、大臣、官长,及以四众半身色像。其诸色像,或执华

mán hu? zhí yīng lu? hu? chí yí qia zhū zhuāng yán jù hu? yǒu qū gōng h? zhǎng lǐ jìng yì xīn zhānyǎng mù

鬘,或执璎珞,或持一切诸 庄 严具,或有曲躬合掌礼敬,一心瞻仰,目

bù zàn shě hu? yǒu zàn tàn hu? rù sān mai qí shēn xī yǐ xiàng hǎo zhuāng yán pǔ fàngzhǒngzhǒng zhū sa guāng

不暂舍,或有赞叹,或入三昧,其身悉以相好 庄 严,普放种 种诸色光

míng suǒ wai jīn sa guāngmíng yín sa guāngmíng shān hú sa guāngmíng dōu shā lu? sa guāngmíng dì qīng sa

明。所谓:金色光明、银色光明、珊瑚色光明、兜沙罗色光明、帝青色

guāngmíng pí lú zhē nà bǎo sa guāngmíng yí qia zh?ng bǎo sa guāngmíng zhān bō jiā huā sa guāngmíng y?u jiàn

光明、毗卢遮那宝色光明、一切众宝色光明、瞻波迦华色光明。又见

zhū l?u g? bàn yua xiàngzhōng chū ā sēng qí rì yua xīng xiù zhǒngzhǒngguāngmíng pǔ zhào shí fāng y?u jiàn zhū l?u

诸楼阁半月像 中,出阿僧祇日月星宿种 种 光明,普照十方。又见诸楼

g? zhōu huí sì bì yī yī bù nai yí qia zh?ng bǎo yǐ w?i zhuāng yán yī yī bǎo zhōng jiē xiàn mí la nǎng ji?

阁周回四壁,一一步内,一切众宝以为 庄 严。一一宝中,皆现弥勒曩劫

xiū xíng pú sà dào shí hu? shī t?u mù hu? shī shǒu zú chún sh? yá chǐ ěr bí xua r?u pí fū

修行菩萨道时,或施头目,或施手足、唇舌、牙齿、耳鼻、血肉、皮肤、

gǔ suǐ nǎi zhì zhǎo fà rú shì yí qia xī jiē n?ng shě qī qia nán nǚ ch?ng yì jù lu? gu? tǔ

骨髓乃至爪发,如是一切,悉皆能舍;妻妾、男女、城邑、聚落、国土、

wáng wai suí qí suǒ xū jìn jiē shī yǔ chǔ láo yù zhě lìng d? chū lí bai xì fù zhě shǐ qí xia tuō

王位,随其所须,尽皆施与。处牢狱者,令得出离;被系缚者,使其解脱;

yǒu jí bìng zhě w?i qí jiù liáo rù xi? jìng zhě shì qí zhang dào hu? w?i chuán shī lìng dù dà hǎi hu?

有疾病者,为其救疗;入邪径者,示其正道。或为船师,令度大海;或

w?i mǎ wáng jiù hù a nàn hu? w?i dà xiān shànshuō zhū lùn hu? w?i lún wáng quàn xiū shí shàn hu? w?i yī

为马王,救护恶难;或为大仙,善说诸论;或为轮王,劝修十善;或为医

wáng shànliáozh?ngbìng hu? xiàoshùn fù mǔ hu? qīn jìn shàn yǒu hu? zu? shēng w?n hu? zu? yuán ju? hu? zu?

王,善疗众病;或孝顺父母,或亲近善友,或作声闻,或作缘觉,或作

pú sà hu? zu? rú lái jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng hu? w?i fǎ shī fangxíng f? jiào sh?u chí dú s?ng

菩萨,或作如来,教化调伏一切众 生;或为法师,奉行佛教,受持读诵,

rú lǐ sī w?i lì f? zhī tí zu? f? xíngxiàng ru? zì g?ngyǎng ru? quàn yú tā tú xiāng sàn huā gōng

如理思惟,立佛支提,作佛形像,若自供养,若劝于他,涂香散华,恭

jìng lǐ bài rú shì děng shì xiāng xù bù ju? hu? jiàn zu? yú shī zǐ zhī zu? guǎng yǎn shuō fǎ quàn zhū zh?ng

敬礼拜。如是等事,相续不绝;或见坐于师子之座,广演说法,劝诸众

shēng ān zhù shí shàn yì xīn guī xiàng f? fǎ sēng bǎo sh?u chí wǔ jia jí bā zhāi jia chū jiā tīng fǎ

生安住十善,一心归向佛、法、僧宝,受持五戒及八斋戒,出家听法,

sh?u chí dú s?ng rú lǐ xiū xíng nǎi zhì jiàn yú mí la pú sà bǎi qiān yì nu? yú tuō ā sēng qí ji? xiū xíng

受持读诵,如理修行。乃至见于弥勒菩萨,百千亿那由他阿僧祇劫,修行

zhū dù yī qiē sa xiàng y?u jiàn mí la c?ng suǒ ch?ng shì zhū shàn zhī shí xī yǐ yī qiē gōng d? zhuāng yán yì jiàn

诸度一切色像;又见弥勒曾所承事诸善知识,悉以一切功德 庄 严;亦见

mí la zài bǐ yī yī shàn zhī shí suǒ qīn jìn g?ngyǎng sh?uxíng q í jiào nǎi zhì zhù yú guàndǐng zhī dì

弥勒在彼一一善知识所,亲近供养,受行其教,乃至住于灌顶之地。

shí zhū zhī shi gào shàn cái yán shàn lái t?ng zǐ rǔ guān cǐ pú sà bù sī yì shì m? shēng pí yàn

时,诸知识告善财言:善来童子!汝观此菩萨不思议事,莫生疲厌。

ěr shí shàn cái t?ng zǐ d? bù wàng shī yì niàn lì gù d? jiàn shí fāngqīngjìng yǎn gù d? shànguān chá wú

尔时,善财童子得不忘失忆念力故,得见十方清净眼故,得善观察无

ài zhì gù d? zhū pú sà zì zài zhì gù d? zhū pú sà yǐ rù zhì dì guǎng dà xia gù yú yí qia l?u g?

碍智故,得诸菩萨自在智故,得诸菩萨已入智地广大解故,于一切楼阁,

yī yī wù zhōng xī jiàn rú shì jí yú wú liàng bù kě sī yì zì zài jìng jia zhū zhuāng yán shì pì rú yǒu r?n

一一物中,悉见如是及余无量不可思议自在境界,诸 庄 严事。譬如有人,

yú shuìmangzhōngjiànzhǒngzhǒng wù suǒ wai ch?ng yì jù lu? gōngdiàn yuányuàn shān lín h? chí yī

于睡梦中见种 种物,所谓:城邑、聚落、宫殿、园苑、山林、河池、衣

fu yǐn shí nǎi zhì yí qia zī shēng zhī jù hu? jiàn zì shēn fù mǔ xiōng dì nai wài qīn shǔ hu? jiàn dà

服、饮食乃至一切资生之具。或见自身父母、兄弟、内外亲属。或见大

hǎi xū mí shānwáng nǎi zhì yí qia zhū tiāngōngdiàn yán fú tí děng sì tiān xià shì hu? jiàn qí shēnxíngliàngguǎng

海须弥山王,乃至一切诸天宫殿、阎浮提等四天下事。或见其身形量 广

dà bǎi qiān y?u xún fáng sha yī fu xī jiē xiāngchang wai yú zh?u rì jīng wú liàng shí bù mián bù qǐn sh?u

大百千由旬,房舍、衣服悉皆相 称,谓于昼日经无量时不眠、不寝、受

zhū ān la c?ngshuìjiào yǐ nǎi zhī shì mang ?r n?ngmíng jì suǒ jiàn zhī shì shàn cái t?ng zǐ yì fù rú shì

诸安乐。从睡觉已,乃知是梦,而能明记所见之事。善财童子亦复如是,

yǐ mí la pú sà lì suǒ chí gù zhī sān jia fǎ jiē rú mang gù mia zhū zh?ngshēng xiá lia xiǎng gù d? wú zhàng

以弥勒菩萨力所持故,知三界法皆如梦故,灭诸众 生狭劣想故,得无障

ài guǎng dà xia gù zhù zhū pú sà shangjìng jia gù rù bù sī yì fāngbiàn zhì gù n?ngjiàn rú shì zì zài jìng

碍广大解故,住诸菩萨胜境界故,入不思议方便智故,能见如是自在境

jia pì rú yǒu r?n jiāng yù mìngzhōng jiàn suí qí ya suǒ sh?u bào xiàng xíng a ya zhě jiàn yú dì yù

界。譬如有人,将欲命终,见随其业所受报相:行恶业者,见于地狱、

chù shēng a guǐ suǒ yǒu yí qia zh?ng kǔ jìng jia hu? jiàn yù zú shǒu chí bīngzhàng hu? chēn hu? mà qiú

畜生、饿鬼,所有一切众苦境界,或见狱卒手持兵仗,或嗔、或骂、囚

zhí jiāng qù yì w?n háo jiào bēi tàn zhī shēng hu? jiàn huī h? hu? jiàn hu? tāng hu? jiàn dāo shān hu? jiàn

执将去,亦闻号叫、悲叹之声,或见灰河,或见镬汤,或见刀山,或见

jiàn shù zhǒngzhǒng bī p? sh?u zhū kǔ nǎo zu? shàn ya zhě jí jiàn yī qia zhū tiāngōngdiàn wú liàngtiānzh?ng

剑树,种 种逼迫,受诸苦恼;作善业者,即见一切诸天宫殿、无量天众、

tiān zhū cǎi nǚ zhǒngzhǒng yī fú jù zú zhuāng yán gōngdiànyuán lín jìn jiē miào hǎo shēn suī wai sǐ ?r y?u ya

天诸采女,种 种衣服具足 庄 严,宫殿园林尽皆妙好。身虽未死,而由业

lì jiàn rú shì shì shàn cái t?ng zǐ yì fù rú shì yǐ pú sà ya bù sī yì lì d? jiàn yí qia zhuāng yán jìng

力见如是事。善财童子亦复如是,以菩萨业不思议力,得见一切 庄 严境

jia pì rú yǒu r?n w?i guǐ suǒ chí jiànzhǒngzhǒng shì suí qí suǒ wan xī jiē n?ng dá shàn cái t?ng zǐ

界。譬如有人,为鬼所持,见种 种事,随其所问,悉皆能答。善财童子

yì fù rú shì pú sà zhì huì zhī suǒ chí gù jiàn bǐ yí qia zhū zhuāng yán shì ru? yǒu wan zhě mǐ bù n?ng

亦复如是,菩萨智慧之所持故,见彼一切诸 庄 严事,若有问者,靡不能

dá pì rú yǒu r?n w?i l?ng suǒ chí zì wai shì l?ng rù yú l?nggōng yú shǎo shí jiān zì wai yǐ jīng rì

答。譬如有人,为龙所持,自谓是龙,入于龙宫,于少时间,自谓已经日

yua nián zǎi shàn cái t?ng zǐ yì fù rú shì yǐ zhù pú sà zhì huì xiǎng gù mí la pú sà suǒ jiā chí gù

月年载。善财童子亦复如是,以住菩萨智慧想故,弥勒菩萨所加持故,

yú shǎo shí jiān wai wú liàng ji? pì rú fàn gōng míng zhuāng yán zàng yú zhōng xī jiàn sān qiān shì jia yí qia zhū

于少时间谓无量劫。譬如梵宫,名:庄 严藏,于中悉见三千世界一切诸

wù bù xiāng zá luàn shàn cái t?ng zǐ yì fù rú shì yú l?u guānzhōng pǔ jiàn yí qia zhuāng yán jìng jia zhǒng

物不相杂乱。善财童子亦复如是,于楼观中,普见一切 庄 严境界,种

zhǒng chā bi? bù xiāng zá luàn pì rú bǐ qiū rù biàn chù dìng ru? xíng ru? zhù ru? zu? ru? w? suí

种差别,不相杂乱。譬如比丘入遍处定,若行、若住、若坐、若卧,随

suǒ rù dìng jìng jia xiànqián shàn cái t?ng zǐ yì fù rú shì rù yú l?u guān yí qia jìng jia xī jiē míngliǎo

所入定,境界现前。善财童子亦复如是,入于楼观,一切境界悉皆明了。

pì rú yǒu r?n yú xū kōngzhōngjiànqián tà p? ch?ng jù zú zhuāng yán xī fēn bi? zhī wú yǒu zhàng ài pì

譬如有人,于虚空中见乾闼婆城具足 庄 严,悉分别知,无有障碍;譬

rú ya chā gōngdiàn yǔ r?n gōngdiàn t?ng zài yī chù ?r bù xiāng zá ga suí qí ya suǒ jiàn bù t?ng pì rú

如夜叉宫殿与人宫殿,同在一处而不相杂,各随其业,所见不同;譬如

dà hǎi yú zhōng xī jiàn sān qiān shì jia yí qia sa xiàng pì rú huàn shī yǐ huàn lì gù xiàn zhū huàn shì zhǒng

大海,于中悉见三千世界一切色像;譬如幻师,以幻力故,现诸幻事种

zhǒng zu? ya shàn cái t?ng zǐ yì fù rú shì yǐ mí la pú sà wēi sh?n lì gù jí bù sī yì huàn zhì lì gù

种作业。善财童子亦复如是,以弥勒菩萨威神力故,及不思议幻智力故,

n?ng yǐ huàn zhì zhī zhū fǎ gù d? zhū pú sà zì zài lì gù jiàn l?u g? zhōng yí qia zhuāng yán zì zài jìng jia

能以幻智知诸法故,得诸菩萨自在力故,见楼阁中一切 庄 严自在境界。

ěr shí mí la pú sà m? hē sà jí sha sh?n lì rù l?u g? zhōng tán zhǐ zu? shēng gào shàn cái yán

尔时,弥勒菩萨摩诃萨即摄神力入楼阁中,弹指作声,告善财言:

shàn nán zǐ qǐ fǎ xìng rú shì cǐ shì pú sà zhī zhū fǎ zhì yīn yuán jù jí suǒ xiàn zhī xiàng rú shì zì xìng

善男子起!法性如是,此是菩萨知诸法智因缘聚集所现之相。如是自性,

rú huàn rú mang rú yǐng rú xiàng xī bù ch?ng jiù

如幻、如梦、如影、如像,悉不成就。

ěr shí shàn cái w?n tán zhǐ shēng c?ng sān mai qǐ mí la gào yán shàn nán zǐ rǔ zhù pú sà bù

尔时,善财闻弹指声,从三昧起。弥勒告言:善男子!汝住菩萨不

kě sī yì zì zài jiě tuō sh?u zhū pú sà sān mai xǐ la n?ngjiàn pú sà sh?n lì suǒ chí zhù dào suǒ liú yuàn

可思议自在解脱,受诸菩萨三昧喜乐,能见菩萨神力所持、助道所流、愿

zhì suǒ xiàn zhǒngzhǒngshàngmiàozhuāng yán gōngdiàn jiàn pú sà han w?n pú sà fǎ zhī pú sà d? liǎo rú

智所现、种 种 上妙 庄 严宫殿;见菩萨行,闻菩萨法,知菩萨德,了如

lái yuàn

来愿。

shàn cái b? yán w?i rán shang zhě shì shàn zhī shí jiā bai yì niàn wēi sh?n zhī lì shang zhě cǐ xia

善财白言:唯然!圣者!是善知识加被忆念威神之力。圣者!此解

tuō m?n qí míng h? děng

脱门,其名何等?

mí la gào yán shàn nán zǐ cǐ xia tuō m?n míng rù sān shì yí qia jìng jia bù wàngniàn zhì zhuāng yán

弥勒告言:善男子!此解脱门,名:入三世一切境界不忘念智 庄 严

zàng shàn nán zǐ cǐ xia tuō m?n zhōng yǒu bù kě shuō bù kě shuō xia tuō m?n yì shēng pú sà zhī suǒ n?ng d?

藏。善男子!此解脱门中,有不可说不可说解脱门,一生菩萨之所能得。

shàn cái wan yán cǐ zhuāng yán shì h? chù qù yē

善财问言:此 庄 严事何处去耶?

mí la dā yán yú lái chù qù

弥勒答言:于来处去。

yuē c?ng h? chù lái

曰:从何处来?

yuē c?ng pú sà zhì huì sh?n lì zhōng lái yī pú sà zhì huì sh?n lì ?r zhù wú yǒu qù chù yì wú

曰:从菩萨智慧神力中来,依菩萨智慧神力而住,无有去处,亦无

zhù chù fēi jí fēi cháng yuǎn lí yí qia shàn nán zǐ rú l?ngwángjiàng yǔ bù c?ngshēn chū bù c?ng xīn

住处,非集非常,远离一切。善男子!如龙王降雨,不从身出,不从心

chū wú yǒu jī jí ?r fēi bù jiàn dàn yǐ l?ngwáng xīn niàn lì gù pai rán h?ng zhù zhōubiàntiān xià rú

出,无有积集,而非不见;但以龙王心念力故,霈然洪霔,周遍天下;如

shì jìng jia bù kě sī yì shàn nán zǐ bǐ zhuāng yán shì yì fù rú shì bù zhù yú nai yì bù zhù wài

是境界不可思议。善男子!彼 庄 严事亦复如是,不住于内,亦不住外,

?r fēi bù jiàn dàn y?u pú sà wēi sh?n zhī lì rǔ shàn gēn lì jiàn rú shì shì shàn nán zǐ pì rú huàn shī

而非不见,但由菩萨威神之力、汝善根力,见如是事。善男子!譬如幻师

zu? zhū huàn shì wú suǒ c?ng lái wú suǒ zhì qù suī wú lái qù yǐ huàn lì gù fēn míng kě jiàn bǐ zhuāng

作诸幻事,无所从来,无所至去。虽无来去,以幻力故,分明可见。彼 庄

yán shì yì fù rú shì wú suǒ c?ng lái yì wú suǒ qù suī wú lái qù rán yǐ guàn xí bù kě sī yì huàn zhì

严事亦复如是,无所从来,亦无所去。虽无来去,然以惯习不可思议幻智

lì gù jí y?u wǎng xī dà yuàn lì gù rú shì xiǎnxiàn

力故,及由往昔大愿力故,如是显现。

shàn cái t?ng zǐ yán dà shang c?ng h? chù lái

善财童子言:大圣!从何处来?

mí la yán shàn nán zǐ zhū pú sà wú lái wú qù rú shì ?r lái wú xíng wú zhù rú shì

弥勒言:善男子!诸菩萨无来、无去,如是而来。无行、无住,如是

?r lái wú chù wú zhu? bù m? bù shēng bù zhù bù qiān bù d?ng bù qǐ wú liàn wú

而来。无处、无著、不没、不生、不住、不迁、不动、不起、无恋、无

zhu? wú ya wú bào wú qǐ wú mia bú duàn bù cháng rú shì ?r lái shàn nán zǐ pú sà

著、无业、无报、无起、无灭、不断、不常,如是而来。善男子!菩萨

c?ng dà bēi chù lái w?i yù tiáo fú zhū zh?ngshēng gù c?ng dà cí chù lái w?i yù jiù hù zhū zh?ngshēng gù c?ng

从大悲处来,为欲调伏诸众 生故;从大慈处来,为欲救护诸众 生故;从

jìng jia chù lái suí qí suǒ la ?r sh?ushēng gù c?ng dà yuàn chù lái wǎng xī yuàn lì zhī suǒ chí gù c?ngsh?n

净戒处来,随其所乐而受生故;从大愿处来,往昔愿力之所持故;从神

tōng chù lái yú yí qia chù suí la xiàn gù c?ng wú d?ng yáo chù lái h?ng bù shě lí yí qia f? gù c?ng wú qǔ

通处来,于一切处随乐现故;从无动摇处来,恒不舍离一切佛故;从无取

shě chù lái bù yì shēn xīn shǐ wǎng lái gù c?ng zhì huì fāngbiàn chù lái suí shùn yí qia zhū zh?ngshēng gù c?ng

舍处来,不役身心使往来故;从智慧方便处来,随顺一切诸众 生故;从

shì xiànbiàn huà chù lái y?u rú yǐngxiàng ?r huà xiàn gù rán shàn nán zǐ rǔ wan yú wǒ c?ng h? chù lái zhě

示现变化处来,犹如影像而化现故。然,善男子!汝问于我从何处来者。

shàn nán zǐ wǒ c?ngshēng chǔ m? lu? tí gu? ?r lái yú cǐ shàn nán zǐ bǐ yǒu jù lu? míng w?i fáng sha

善男子!我从生处摩罗提国而来于此。善男子!彼有聚落,名为:房舍。

yǒu zhǎng zhě zǐ míng qú bō lu? w?i huà qí r?n lìng rù f? fǎ ?r zhù yú bǐ y?u w?i shēng chù yí qia

有长者子,名:瞿波罗。为化其人,令入佛法而住于彼;又为生处一切

r?n mín suí suǒ yìng huà ?r w?i shuō fǎ yì w?i fù mǔ jí zhū juàn shǔ p? lu? m?n děng yǎn shuō dà ch?ng lìng qí

人民随所应化而为说法,亦为父母及诸眷属婆罗门等,演说大乘,令其

qù rù gù zhù yú bǐ ?r c?ng bǐ lái

趣入故住于彼。而从彼来。

shàn cái t?ng zǐ yán shang zhě h? zhě shì pú sà shēng chù

善财童子言:圣者!何者是菩萨生处?

dā yán shàn nán zǐ pú sà yǒu shí zhǒngshēng chù h? zhě w?i shí shàn nán zǐ pú tí xīn shì pú

答言:善男子!菩萨有十种 生处。何者为十?善男子!菩提心是菩

sà shēng chù shēng pú sà jiā gù shēn xīn shì pú sà shēng chù shēngshàn zhī shí jiā gù zhū dì shì pú sà shēng

萨生处,生菩萨家故;深心是菩萨生处,生善知识家故;诸地是菩萨生

chù shēng bō lu? mì jiā gù dà yuàn shì pú sà shēng chù shēngmiào han jia gù dà bēi shì pú sà shēng chù

处,生波罗蜜家故;大愿是菩萨生处,生妙行家故;大悲是菩萨生处,

shēng sì sha jiā gù rú lǐ guān chá shì pú sà shēng chù shēng bō rě bō lu? mì jiā g ù d à changs h ì p ú s à shēng

生四摄家故;如理观察是菩萨生处,生般若波罗蜜家故;大乘是菩萨生

c h ù shēngfāngbiànshànqiǎoj i ā g ù jiàoh u àzh?ngshēngs h ì pú sà shēng chù shēng f ? jiā gù zhì huì fāngbiàn shì

处,生方便善巧家故;教化众 生是菩萨生处,生佛家故;智慧方便是

pú sà shēng chù shēng wú shēng fǎ rěn jie gù xiū xíng yí qia fǎ shì pú sà shēng chù shēng gu? xiàn wai lái yí

菩萨生处,生无生法忍家故;修行一切法是菩萨生处,生过现未来一

qia rú lái jiā gù shàn nán zǐ pú sà m? hē sà yǐ bō rě bō lu? mì w?i mǔ fāngbiànshànqiǎo w?i fù tán

切如来家故。善男子!菩萨摩诃萨以般若波罗蜜为母,方便善巧为父,檀

bō lu? mì w?i rǔ mǔ shī bō lu? mì w?i yǎng mǔ rěn bō lu? mì w?i zhuāng yán jù qín bō lu? mì w?i yǎng yù

波罗蜜为乳母,尸波罗蜜为养母,忍波罗蜜为 庄 严具,勤波罗蜜为养育

zhě chán bō lu? mì w?i huànzhu? r?n shàn zhī shí w?i jiàosh?u shī yí qia pú tí fēn w?i bàn lǚ yí qia shàn fǎ

者,禅波罗蜜为浣濯人,善知识为教授师,一切菩提分为伴侣,一切善法

w?i juàn shǔ yí qia pú sà w?i xiōng dì pú tí xīn w?i jiā rú lǐ xiū xíng w?i jiā fǎ zhū dì w?i jiā chù

为眷属,一切菩萨为兄弟,菩提心为家,如理修行为家法,诸地为家处,

zhū rěn w?i jiā zú dà yuàn w?i jiā jiào mǎn zú zhū han w ? ishùn jiā fǎ quàn fā dà chang w?i shào jie ya f ǎ

诸忍为家族,大愿为家教,满足诸行为顺家法,劝发大乘为绍家业,法

shuǐguàndǐng yì shēng suǒ xì pú sà w?i wáng tài zǐ ch?ng jiù pú tí w?i n?ngjìng jiā zú

水灌顶一生所系菩萨为王太子,成就菩提为能净家族。

shàn nán zǐ pú sà rú shì chāo fán fu dì rù pú sà wai shēng rú lái jie zhù f? zhǒngxìng n?ng

善男子!菩萨如是超凡夫地,入菩萨位,生如来家,住佛种性,能

xiū zhū han bù duàn sān bǎo shànn?ngshǒu hù pú sà zhǒng zú jìng pú sà zhǒng shēng chù zūn shang wú zhū gu?

修诸行,不断三宝,善能守护菩萨种族,净菩萨种,生处尊胜,无诸过

a yí qia shì jiāntiān r?n m? fàn shā m?n p? lu? m?n gōngjìng zàn tàn shàn nán zǐ pú sà

恶,一切世间天、人、魔、梵、沙门、婆罗门,恭敬赞叹。善男子!菩萨

m? hē sà shēng yú rú shì zūn shang jie yǐ zhī yí qia fǎ rú yǐngxiàng gù yú zhū shì jiān wú suǒ a jiàn zhī

摩诃萨生于如是尊胜家已,知一切法如影像故,于诸世间无所恶贱;知

yí qia fǎ rú biàn huà gù yú zhū yǒu qù wú suǒ rǎn zhu? zhī yí qia fǎ wú yǒu wǒ gù jiào huà zh?ngshēng xīn

一切法如变化故,于诸有趣无所染着;知一切法无有我故,教化众 生心

wú pí yàn yǐ dà cí bēi w?i tǐ xìng gù sha sh?uzh?ngshēng bù ju? láo kǔ liǎo dá shēng sǐ y?u rú mang gù

无疲厌;以大慈悲为体性故,摄受众 生不觉劳苦;了达生死犹如梦故,

jīng yī qiē ji? ?r wú bù wai liǎo zhī zhū yùn jiē rú huàn gù shì xiànsh?ushēng ?r wú pí yàn zhī zhū jia chǔ

经一切劫而无怖畏;了知诸蕴皆如幻故,示现受生而无疲厌;知诸界处

t?ng fǎ jia gù yú zhū jìng jia wú suǒ huài mia zhī yí qia xiǎng rú yáng yàn gù rù yú zhū qù bù shēng dǎo hu?

同法界故,于诸境界无所坏灭;知一切想如阳焰故,入于诸趣不生倒惑;

dá yí qia fǎ jiē rú huàn gù rù m? jìng jia bù qǐ rǎn zhu? zhī fǎ shēn gù yí qia fán nǎo bù n?ng qī kuáng

达一切法皆如幻故,入魔境界不起染着;知法身故,一切烦恼不能欺诳;

d? zì zài gù yú yí qia qù tōng dá wú ài shàn nán zǐ wǒ shēn pǔ shēng yī qiē fǎ jia děng yī qiē zh?ng

得自在故,于一切趣通达无碍。善男子!我身普生一切法界,等一切众

shēng chà bi? sa xiàng děng yí qia zh?ngshēng shū yì yán yīn děng yí qia zh?ngshēngzhǒngzhǒngmíng hào děng yí qia zh?ng

生差别色相,等一切众 生殊异言音,等一切众 生 种 种名号,等一切众

shēng suǒ la wēi yí suí shùn shì jiānjiào huà tiáo fú děng yí qia qīngjìngzh?ngshēng shì xiànsh?ushēng děng yí qia fán

生所乐威仪,随顺世间教化调伏;等一切清净众 生示现受生,等一切凡

fū zh?ngshēng suǒ zu? shì ya děng yí qia zh?ngshēngxiǎng děng yí qia pú sà yuàn ?r xiàn qí shēn chōng mǎn fǎ

夫众 生所作事业,等一切众 生 想,等一切菩萨愿,而现其身,充满法

jia shàn nán zǐ wǒ w?i huà dù yǔ wǒ wǎng xī t?ng xiū zhū han jīn shí tuì shī pú tí xīn zhě yì w?i jiào huà

界。善男子!我为化度与我往昔同修诸行,今时退失菩提心者,亦为教化

fù mǔ qīn shǔ yì w?i jiào huà zhū p? lu? m?n lìng qí lí yú zhǒng zú jiāo màn d? shēng rú lái zhǒngxìng zhī

父母、亲属;亦为教化诸婆罗门,令其离于种族憍慢,得生如来种性之

zhōng ?r shēng yú cǐ yán fú tí jia m? lu? tí gu? jū zhà jù lu? p? lu? m?n jiā shàn nán zǐ wǒ

中。而生于此阎浮提界、摩罗提国、拘吒聚落、婆罗门家。善男子!我

zhù yú cǐ dà l?u g? zhōng suí zhū zh?ngshēng xīn zhī suǒ la zhǒngzhǒngfāngbiàn jiào huà tiáo fú shàn nán zǐ

住于此大楼阁中,随诸众 生心之所乐,种 种方便,教化调伏。善男子!

wǒ wai suí shùnzh?ngshēng xīn gù wǒ w?i ch?ng shú dōu shuàitiānzhōngt?ngxíngtiān gù wǒ wai shì xiàn pú sà fú zhì

我为随顺众 生心故,我为成熟兜率天中同行天故,我为示现菩萨福智

biàn huà zhuāng yán chāo gu? yí qia zhū yù jia gù lìng qí shě lí zhū yù la gù lìng zhī yǒu w?i jiē wú cháng gù

变化 庄 严;超过一切诸欲界故,令其舍离诸欲乐故,令知有为皆无常故,

lìng zhī zhū tiānshang bì shuāi gù w?i yù shì xiànjiāngjiàngshēng shí dà zhì fǎ m?n yǔ yì shēng pú sà g?ng tán lùn

令知诸天盛必衰故,为欲示现将 降 生时大智法门;与一生菩萨共谈论

gù w?i yù sha huà zhū t?ngxíng gù w?i yù jiào huà shì jiā rú lái suǒ qiǎn lái zhě lìng rú lián huā xī kāi wù gù

故,为欲摄化诸同行故,为欲教化释迦如来所遣来者,令如莲华悉开悟故。

yú cǐ mìngzhōng shēng dōu shuàitiān shàn nán zǐ wǒ yuàn mǎn zú ch?ng yí qia zhì d? pú tí shí rǔ jí

于此命终,生兜率天。善男子!我愿满足,成一切智,得菩提时,汝及

w?n shū jù d? jiàn wǒ

文殊俱得见我。

shàn nán zǐ rǔ dāngwǎng yì w?n shū shī lì shàn zhī shí suǒ ?r wan zhī yán pú sà yún h? xu? pú sà han

善男子!汝当往诣文殊师利善知识所而问之言:菩萨云何学菩萨行?

yún h? ?r rù pǔ xián han m?n yún h? ch jiù yún h? guǎng dà yún h? suí shùn yún h? qīngjìng yún

云何而入普贤行门?云何成就?云何广大?云何随顺?云何清净?云

h? yuán mǎn shàn nán zǐ bǐ dāng w?i rǔ fēn bi? yǎn shuō h? yǐ gù w?n shū shī lì suǒ yǒu dà yuàn fēi yú

何圆满?善男子!彼当为汝分别演说。何以故?文殊师利所有大愿,非余

wú liàng bǎi qiān yì nu? yú tuō pú sà zhī suǒ n?ng yǒu shàn nán zǐ w?n shū shī lì t?ng zǐ qí han guǎng dà

无量百千亿那由他菩萨之所能有。善男子!文殊师利童子,其行广大,

qí yuàn wú biān chū shēng yí qia pú sà gōng d? wú yǒu xiū xī shàn nán zǐ w?n shū shī lì cháng w?i wú liàng

其愿无边,出生一切菩萨功德,无有休息。善男子!文殊师利常为无量

bǎi qiān yì nu? yú tuō zhū f? mǔ cháng wai wú liàng bǎi qiān yì nu? yú tuō pú sà shī jiào huà ch?ng shú yí qia zh?ng

百千亿那由他诸佛母,常为无量百千亿那由他菩萨师,教化成熟一切众

shēng míngchēng pǔ w?n shí fāng shì jia cháng yú yí qia zhū f? zh?ngzhōng w?i shuō fǎ shī yí qia rú lái zhī suǒ

生,名称普闻十方世界。常于一切诸佛众 中为说法师,一切如来之所

zàn tàn zhù shanshēn zhì n?ng rú shí jiàn yí qia zhū fǎ tōng dá yí qia xia tuō jìng jia jiū jìng pǔ xián suǒ xíng

赞叹,住甚深智,能如实见一切诸法,通达一切解脱境界,究竟普贤所行

zhū han shàn nán zǐ w?n shū shī lì t?ng zǐ shì rǔ shàn zhī shí lìng rǔ d? shēng rú lái jiā zhǎngyǎng yí

诸行。善男子!文殊师利童子,是汝善知识,令汝得生如来家,长养一

qia zhū shàn gēn fā qǐ yí qia zhù dào fǎ zhí yù zhēn shí shàn zhī shí lìng rǔ xiū yí qia gōng d? rù yí qia

切诸善根,发起一切助道法,值遇真实善知识;令汝修一切功德,入一切

yuànwǎng zhù yí qia dà yuàn w?i rǔ shuō yí qia pú sà mì mì fǎ xiàn yí qia pú sà nán sī han yǔ rǔ wǎng

愿网,住一切大愿;为汝说一切菩萨秘密法,现一切菩萨难思行,与汝往

xī tongshēngt?ngxíng shì gù shàn nán zǐ rǔ yìngwǎng yì w?n shū zhī suǒ m? shēng pí yàn w?n shū shī lì

昔同生同行。是故,善男子!汝应往诣文殊之所,莫生疲厌,文殊师利

dāng w?i rǔ shuō yí qia gōng d? h? yǐ gù rǔ xiān suǒ jiàn zhū shàn zhī shí w?n pú sà han rù xia tuō m?n

当为汝说一切功德。何以故?汝先所见诸善知识,闻菩萨行,入解脱门,

mǎn zú dà yuàn jiē shì w?n shū wēi sh?n zhī lì w?n shū shī lì yú yí qia chù xián d? jiū jìng

满足大愿,皆是文殊威神之力,文殊师利于一切处,咸得究竟。

shí shàn cái t?ng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ?r qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。


华严经发音网:http://www.huayanjingys.com

文章推荐:

什么咒感应最快

什么咒语感应最强

什么佛咒感应最快

什么佛经感应最强

人可以被什么感应